Nabór na wolne stanowiska pracy

INFORMACJA DOTYCZĄCA ROZSTRZYGNIĘCIA NABORU

NA STANOWISKO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

W toku postępowania konkursowego wyłoniono kandydata do zatrudnienia na stanowisko, którego dotyczył nabór – Panią Izabelę Jankowiak. Pani Jankowiak spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała pozytywny wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

W toku naboru wybrany został następujący kandydat: Izabela Jankowiak.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu informuje, iż w związku z rezygnacją Pani Izabeli Jankowiak z objęcia stanowiska nauczyciela, zgodnie z procedurą rekrutacyjną został wybrany kandydat, który uzyskał drugi wynik w kolejności:
Pani Gabriela Morąg.

Uzasadnienie wyboru: Pani Gabriela Morąg spełniła wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu oraz uzyskała pozytywny wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu informuje, iż nabór na stanowisko nauczyciela przedszkola został zakończony.

NABÓR NA STANOWISKO NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu ul. Sądowa 10
ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego

Liczba miejsc pracy: 1

I. Przedmiot naboru:
1.
 Stanowisko: nauczyciel/ka wychowania przedszkolnego
Miejsce wykonywania pracy: Przedszkole Miejskie Nr 2 w Lublińcu ul. Sądowa 9A

Wymagania niezbędne:
1.Zgodnie z art. Art. 9 Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r. poz. 967):

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończył/a zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego

oraz w szczególności z: Rozporządzenie MEN z 01.08.2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli ( Dz. U. z 2017r. poz.1575)

2. nie był/a karany/a.

III. Wymagania dodatkowe zgodne z potrzebami przedszkola:
1.Kwalifikacje do prowadzenia:

a) gimnastyki korekcyjnej;

b) albo języka angielskiego w przedszkolu;

c) albo kurs Kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona;

d) albo kurs Ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne;

e) albo kurs z integracji sensorycznej;
2.Komunikatywność – łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i z dorosłymi .
3.Umiejętność pracy w zespole, w tym dyskrecja, życzliwość i opanowanie.
4.Kreatywność– w tym inicjatywność, pomysłowość i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów.
5.Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informatycznych.
6. Znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych.
7. Wysoka kultura osobista.

8. Mile widziana umiejętność gry na pianinie lub innym instrumencie.

Wymagane dokumenty:
a. list motywacyjny,
b.CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
c.poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, stopień awansu zawodowego,
d. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela/ki wychowania przedszkolnego ,
e. oświadczenie o niekaralności,

f. oświadczenie o niekaralności karami dyscyplinarnymi,
g.poświadczone przez kandydata kopie dokumentów potwierdzających inne kwalifikacje i umiejętności.
h: klauzula zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela (załącznik nr 1)

i: klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji ( załącznik nr 2)

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Termin złożenia dokumentów upływa dnia 30 lipca 2018r. o godz. 14.00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem: ,, Oferta na stanowisko nauczyciela Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu ”, w sekretariacie Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lublińcu ul. Sądowa 10. Dopuszczona jest możliwość złożenia dokumentów pocztą lub kurierem. Liczy się data wpływu – doręczenia dokumentów do przedszkola.VI. Procedura rekrutacji:
1. Nabór na wolne stanowisko nauczyciela, przeprowadza się w dwóch etapach:
1) w pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje analizy złożonych dokumentów  pod względem formalnym i merytorycznym, bez udziału kandydatów;
2) w drugim etapie Komisja Rekrutacyjna  – przeprowadza indywidualne rozmowy  z kandydatami spełniającymi wymogi formalne i merytoryczne złożonych dokumentów;3) planowany termin rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami do pracy na stanowisko nauczyciela/ki przedszkola: 13-14 sierpnia 2018r.

2. Kandydaci zostają powiadomieni (nie później niż 7 dni po pierwszym etapie ), telefonicznie lub pocztą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do II etapu.

Wyniki naboru zostaną opublikowane na stronie internetowej przedszkola:
www.2.przedszkolalubliniec.pl
Dokumenty kandydatów nieprzyjętych do pracy będzie można odebrać w sekretariacie Przedszkola w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia naboru.
Po tym terminie dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje na temat naboru można uzyskać pod numerem telefonu 34 3511402.

 

ZAŁĄCZNIK  NR 1

KLAUZULA ZGODY DOTYCZĄCEJ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnie prowadzonej rekrutacji, przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu, na stanowisko nauczycielki przedszkola.

Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 7 RODO

 

                                                                                                    ………………………………………………………….

                                                                                                                     (data i podpis składającego oświadczenie)

 

ZAŁĄCZNIK  NR 2

KLAUZULA INFORMACYJNA W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W PROCESIE REKRUTACJI

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), dalej RODO

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych jest: Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: iod@cuw.lubliniec.pl, tel. 34 351 37 94.
 3. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb udziału procesie rekrutacyjnym dotyczącym stanowiska nauczyciela przedszkola.
 4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału procesie rekrutacyjnym.
 5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę ( zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksem Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.).
 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela przedszkola.
 8. Moje dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 9. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu .
 10. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 11. Brak powyższej zgody uniemożliwi nam rozpatrzenie oferty.

 

 

                                                     …………………………………….

                                                                                              (data i podpis składającego    oświadczenie)