COVID – 19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca
zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
wśród dzieci, rodziców i pracowników  w trakcie prowadzonych zajęć
w Przedszkolu Miejskim nr 2  w Lublińcu.
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 PM2 od 3.01.2022

  PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 PM2

   Drodzy Rodzice !

   Planujemy rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/21r. w dniu 01.09.2020r.

   WAŻNE INFORMACJE - czytaj dalej

   Przedszkole wraca do stałych godzin pracy, będzie czynne w godz. 5.30 – 17.00., jednakże nadal obowiązują obostrzenia sanitarne zgodnie z wytycznymi MEN i GIS, zapisane w obecnie aktualizowanej  procedurze bezpieczeństwa.
   Listy przydziału dzieci do poszczególnych grup będą wywieszone na drzwiach wejściowych do przedszkola w dniu 26.08.2020r. oraz dostępne telefonicznie w sekretariacie.

   Informujemy, iż w pierwszym dniu pobytu dzieci powinny być zaopatrzone w obuwie zmienne oraz ubranie do przebrania, umieszczone w zamkniętym woreczku i pozostawione w szatni. Prosimy także o nie przynoszenie własnych zabawek i innych przedmiotów oraz słodyczy i napojów.

   Szczegółowe informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola i potrzebnych przyborów będą podane na zebraniach grupowych, które ze względów bezpieczeństwa odbędą się wg poniższego harmonogramu:

   • 31.08.2020r. o godz. 15.30 – zebranie ogólne z dyrektorem dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych, natomiast o godz. 16.00 – zebranie grupowe dla Rodziców dzieci z grup najmłodszych, tj.: „Pszczółki” i „Żabki”;
   • 01.09 2020r. o godz. 16.00 – zebranie dla Rodziców z grupy „Motylki”;
   • 02.09.2020r. o godz. 16.00 – zebranie dla Rodziców z grupy „Sówki”;
   • 03.09.2020r. o godz. 16.00 – zebranie dla Rodziców z grupy „Biedronki”

   Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z CIVID – 19 w zebraniu może uczestniczyć tylko jeden rodzic/ opiekun dziecka. Nadal obowiązuje na terenie przedszkola przestrzeganie reżimu sanitarnego, dotyczącego dezynfekcji rąk, noszenia maseczki i dystansu społecznego.

   Prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej Przedszkola Miejskie nr 2, gdyż wszelkie aktualne informacje będą tam zamieszczane.

   Dziękujemy za wyrozumiałość.

                                                                            Z poważaniem:
   Dyrektor Przedszkola
   Anna Wachowska

   Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2020/21 w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lublińcu – pdf

   Szanowni Państwo Dyrektorzy,

   wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

   czytaj dalej

   ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

   Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej.

   Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

   Komunikat w sprawie organizacji dyżuru wakacyjnego
   w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lublińcu

   Informujemy, iż  obecnej sytuacji epidemicznej nie ma możliwości zorganizowania dyżurów wakacyjnych w formie z ubiegłych lat. Z uwagi na wynikającą z prawa konieczność wykorzystania przez personel przedszkola urlopów wypoczynkowych, w tym również zaległych oraz przygotowania dodatkowego  – 5 oddziału w Przedszkolu Miejskim nr 2 – w Lublińcu w miesiącu lipcu będzie przerwa w funkcjonowaniu przedszkola  zgodnie z Zarządzeniem nr 176/2020 Burmistrza miasta Lubliniec z dnia 17.06.2020 r., a dyżur wakacyjny będzie od 03.08.2020 do 31.08.2020.

   czytaj dalej

   Ponadto pracę przedszkola w trakcie dyżuru reguluje Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników  w trakcie prowadzonych zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2  w Lublińcu opracowana w oparciu o aktualne wytyczne MEN oraz GIS i zatwierdzona przez SANEPID, powoduje to, że liczba dzieci i godziny pobytu dzieci podczas dyżuru ulegają zmniejszeniu. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci rodziców pracujących.

   Zainteresowanych Rodziców pobytem dzieci podczas dyżuru, tj. w dniach 03.08 – 31.08. 2020 prosimy o:

   1. Zapoznanie się z Procedurą bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników w trakcie prowadzonych zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2  w Lublińcu.
   2. Wypełnienie i dostarczenie do przedszkola do dnia 29.06.2020 dokumentów:
    1. Deklaracji pobytu dziecka
    2. Oświadczenia o zatrudnieniu w zależności od miejsca zatrudnienia – zał. nr 1 lub nr 2
    3. Oświadczenie nr 3

   Prosimy o rozważną decyzję, gdyż ustalony skład grupy dzieci podczas całego dyżuru zgodnie z procedurą nie może ulec zmianie.

    Dziękujemy za zrozumienie.

   PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 PM2

   Uwaga Rodzice!
   Komunikat w sprawie zajęć opiekuńczych od 25.05.2020 r.
    dla zdeklarowanych dzieci.

   czytaj dalej
   Od 25.05.2020 w przedszkolu będą zajęcia opiekuńcze dla zdeklarowanych dzieci.

   Informujemy, że przedszkole do odwołania pracuje w godz. 6.30 – 15.30, dzieci będą w trzech grupach zróżnicowanych wiekowo, pracujących w godzinach:

   6.30 – 15.30 grupa Żabki
   6.30 – 15.30 grupa Pszczółki
   7.30 – 15.30 grupa Motylki

   Dzieci, których rodzice złożyli wymagane dokumenty zostały zakwalifikowane do udziału  w zajęciach  opiekuńczych i zostały  przydzielone do grup zgodnie z deklarowaną godzinami  pobytu w przedszkolu z uwzględnieniem godzin pracy przedszkola.

   Prosimy o zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu w godz. 7.00 – 7.30, z uwagi na zamówienie posiłków w firmie  cateringowej.

   Prosimy o przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu procedur i stosowanie się do zamieszczonych poniżej zaleceń dla rodziców.

   W dalszym ciągu  będzie prowadzone nauczanie zdalne, jednak aby pogodzić pracę opiekuńczą w przedszkolu będzie ono zmodyfikowane.

   Prosimy o przestrzeganie punktualnego odbierania dzieci ze wzgledu na zabiegi dezynfekujące, a także przyprowadzanie dzieci zgodnie z rozpoczęciem pracy grupy.

   Dziękujemy za dostosowanie się do nowej organizacji oraz o zrozumienie.

   Zalecenia dla rodziców/opiekunów prawnych podczas pobytu dzieci
   w Przedszkolu Miejskim nr 2 w okresie epidemii

   1. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do przestrzegania procedur bezpieczeństwa wg nowego systemu sanitarnego ujętej w powyższej procedurze.
   2. Rodzice/opiekunowie korzystają z wejścia głównego, holu i szatni.
   3. Każdy rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest na dwa dni przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola poinformować o tym fakcie dyrektora, w celu prawidłowej organizacji pracy przedszkola.
   4. Rodzic/opiekun prawny deklaruje pobyt dziecka w przedszkolu w godzinach określonych w procedurze bezpieczeństwa.
   5. Rodzic/opiekun jest zobowiązany przekazać dyrektorowi lub wychowawcy informację o stanie zdrowia, które są istotne.
   6. Kontakt indywidualny Rodziców z dyrektorem, wychowawcą odbywa się telefonicznie lub poprzez grupowy komunikator.
   7. W nagłych sytuacjach możliwy jest indywidualny kontakt z dyrektorem przedszkola lub wychowawcą po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
   8. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe bez objawów chorobowych.
   9. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzic/opiekun zobowiązany jest do pomiaru temperatury dziecka w domu.
   10. Pomiaru temperatury dziecka  w sposób bezdotykowy będzie dokonywał wyznaczony przez dyrektora pracownik.
   11. Tylko zdrowemu dziecku będzie zapewniona opieka.
   12. Rodzice są zobowiązani do szybkiego kontaktu z przedszkolem.
   13. Do przedszkola nie są przyjmowane dzieci jeżeli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w izolacji i stosuje się do zaleceń sanitarnych.
   14. Rodzice są zobowiązani do poinformowania dyrektora przedszkola o wszelkich zmianach w najbliższym otoczeniu mającym wpływ na bezpieczeństwo dzieci i personelu przedszkola w związku z zapobieganiem COVID -19.
   15. W przedszkolu aż do odwołania obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek, niepotrzebnych przedmiotów oraz pojemników z jedzeniem i piciem.
   16. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny, unikania dotykania oczu, nosa i ust częstego mycia rąk wodą z mydłem, nie podawania rąk na przywitanie.
   17. Rodzic / opiekun prawny przed oddaniem dziecka pod opiekę w przedszkolu jest zobowiązany do podpisania stosownych oświadczeń, w tym oświadczenia o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do przedszkola i czynnikach ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka jego rodziców/opiekunów prawnych jak innych domowników.

   UWAGA !
   WAŻNY KOMUNIKAT DLA RODZICÓW DEKLARUJĄCYCH POBYT DZIECI
   W PRZEDSZKOLU W OKRESIE PANDEMII.
   W związku z deklaracją przyjęcia dziecka do przedszkola w okresie pandemii, informujemy,
   że przedszkole będzie czynne w godz. 6.30 – 15.30.  

   Dzieci będą w nowych, zróżnicowanych wiekowo grupach 
   uzależnionych od godzin pobytu dziecka w placówce.
   Prosimy o wypełnienie dokumentów przez oboje rodziców.

   PROCEDURY I DOKUMENTY DO POBRANIA
   1. Zał. nr. 1 i zał. nr 2 stosownie do miejsca zatrudnienia
   2. Zał. nr 3 – wypełnia każdy z rodziców.
   • Wypełnione dokumenty można przesłać drogą mailową lub dostarczyć do przedszkola do dnia 22.05.2020 do godz. 10. 00
   • Prosimy o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w przedszkolu w związku z zapobieganiem COVID – 19.
   • Niedostarczenie w/w dokumentów jest równoznaczne z rezygnacją pobytu dziecka w przedszkolu w okresie pandemii.
   • Przypominamy o konieczności podania adresu mailowego w celu szybkiej komunikacji.

   Z poważaniem
   Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu

   Anna Wachowska

   Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną.

   Zał nr 1

   Zał nr 2

   Zał. nr 3

   WAŻNY KOMUNIKAT - 15.05.2020, deklaracja, oświadczenie

   Nasze przedszkole jest w gotowości do otwarcia w reżimie sanitarnym.
   Przewidujemy wznowienie zajęć opiekuńczych z dniem 25.05.2020,
   z możliwością przedłużenia tego terminu. 

   Liczba dzieci i grup zgodnie z wytycznymi MEN i GIS uległa zmniejszeniu.

   W celach organizacyjnych zainteresowanych rodziców  pobytem dzieci w przedszkolu w reżimie sanitarnym prosimy o wypełnienie deklaracji –zał. nr 1  oraz oświadczenia – zał. nr 2 i przesłanie skanu wypełnionych dokumentów na adres przedszkola:  przedszkole_nr2_w_lublincu@interia.pl lub dostarczenie do przedszkola. można też skorzystać ze  skrzynki pocztowej na płocie przedszkola. Termin przekazania dokumentów upływa w dniu 19.05.2020 do godz.13.00.

   Prosimy o podanie adresu mailowego, na który przekażemy decyzję o zakwalifikowaniu się dziecka, oraz pozostałe dokumenty niezbędne do przyjęcia dziecka w reżimie sanitarnym.

   Po tym terminie w szczególnych przypadkach będą przyjmowane dzieci w zależności od ilości wolnych miejsc.

   Prosimy o rozważną decyzję i dotrzymanie terminu dostarczenia dokumentów.

   KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLI MIEJSKICH - 15.05.2020
   1200px-POL_Lubliniec_COA.svg — kopia
   Uprzejmie informujemy, że na podstawie wniosków złożonych przez dyrektorów przedszkoli miejskich od 20 maja 2020 roku działalność wznawiają: Przedszkole Miejskie nr 1, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 oraz Przedszkole Miejskie nr 4 w Lublińcu, natomiast pozostałe placówki, tj. Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 6, Przedszkole Miejskie nr 7 oraz Przedszkole Miejskie nr 8 zawieszają zajęcia do dnia 22 maja 2020 r., z możliwością przedłużenia tego terminu.

   DRODZY RODZICE - odbiór rzeczy z szatni przedszkolnej

   W związku z przygotowaniem przedszkola do pracy w reżimie sanitarnym, prosimy o odebranie rzeczy pozostawionych w szatni przedszkolnej w poniedziałek  18.05.2020 w godz. 7.00 do 14.00.
   Po tym czasie rzeczy zostaną usunięte z szatni zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Odbiór będzie możliwy dopiero po zakończeniu reżimu sanitarnego. Za pozostawione rzeczy po tym terminie przedszkole nie będzie ponosiło odpowiedzialności.

   Dziękujemy za zrozumienie.
   Archiwum Pandemii A.D.2020

   Archiwum Pandemii A.D. 2020

   Archiwum Państwowe w Częstochowie zaprasza do udziału w akcji „Archiwum Pandemii A.D.2020. Społeczna kolekcja dokumentów pandemii wywołanej koronawirusem (SARS-Co-V-2)” .

   czytaj dalej

   OI.7321.4.2020_001

   ZARZĄDZENIE DYREKTORA - 5.05.2020
   ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2
   W LUBLIŃCU Z DNIA 5.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Lublińcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

   ZARZĄDZENIE DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

   KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA LUBLIŃCA
   Drodzy Rodzice!
               W związku z negatywną opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu dotyczącą otwarcia przedszkoli miejskich oraz przeprowadzenia testów na obecność koronawirusa u pracowników tych placówek, uprzejmie informujemy, że działalność przedszkoli miejskich zostaje zawieszona do 17 maja br., z możliwością przedłużenia, a w przypadku Przedszkola Miejskiego nr 6 – do 22 maja br., również z możliwością przedłużenia tego terminu.

   W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, informujemy również, że termin otwarcia placówek przedszkolnych uzależniony będzie od rozwoju sytuacji epidemicznej na terenie naszego miasta i powiatu.

               Rady rodziców wszystkich przedszkoli miejskich w Lublińcu pozytywnie zaopiniowały wydłużenie czasu zamknięcia placówek.

   Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu
   Drodzy Rodzice!
   Poniżej zamieszczamy opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublińcu w sprawie otwarcia żłobków i przedszkoli w powiecie lublinieckim.
   OPINIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
   Komunikat Urzędu Miasta w sprawie otwarcia żłobka i przedszkoli miejskich - 30.04

   Drodzy Rodzice, Dyrektorzy, Wychowawcy, Nauczyciele!

   W dniu 30 kwietnia odbyła się wideokonferencja z udziałem burmistrza Lublińca Edwarda Maniury, wiceburmistrz Anny Jonczyk-Drzymały, sekretarza miasta Józefa Korpaka, a także dyrektorów wszystkich przedszkoli miejskich oraz dyrektor żłobka miejskiego w sprawie otwarcia placówek przedszkolnych i żłobka.

   Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U. 2020 poz. 652) żłobki pozostają zamknięte do 5 maja, natomiast organ prowadzący może od 6 maja czasowo ograniczyć funkcjonowanie placówki. Podjęliśmy decyzję, że Żłobek Miejski w Lublińcu zostanie otwarty nie wcześniej niż 18 maja br.

   Przedszkola, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2020 poz. 780) muszą zostać otwarte w dniu 6 maja.

   W naszym przekonaniu rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej budzi wiele kontrowersji oraz niepokój o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, rodziców oraz pracowników placówek. Nasze obawy o słuszności decyzji ministra, wynikają z faktu, iż obecnie możemy zaobserwować, że łagodzenie obostrzeń powoduje wśród mieszkańców nieprzestrzeganie podstawowych zasad higieny i nadużywanie możliwości poruszania się po mieście. Musimy się upewnić, że nadchodząca „majówka” nie spowoduje znaczącego wzrostu zachorowań w naszym mieście i powiecie. Dla mieszkańców miasta niezwykle istotne powinny być następujące dane dotyczące epidemii COVID-19:
   – wzrost liczby osób przebywających w kwarantannie domowej i pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
   – trzy zgony, w tym dwa w ostatnim tygodniu;
   – duże ognisko zapalne w największym lublinieckim DPS, który zatrudnia 151 pracowników;
   – brak jednoznacznie doprecyzowanych i opisanych przez rząd zasad zachowania w planowanych do otwarcia placówkach tzw. ,,wysokiego reżimu sanitarnego” .

   Dla nas, samorządowców, miarodajnym jest fakt, że w całej Polsce wzrasta liczba osób hospitalizowanych – jak podaje serwis medyczny Medonet.pl – 16.04. liczba ta wynosiła 2607 osób, dziś ta liczba wynosi już 3012). Dane te budzą niepokój, a także uzasadniają konieczność gruntownego przygotowania się do otwarcia palcówek przedszkolnych, zabezpieczenia dzieci oraz personelu, co w tak krótkim terminie będzie niezwykle trudnym zadaniem.

   W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, burmistrz miasta musi mieć pewność, że wśród personelu placówek przedszkolnych nie ma osób zakażonych koronawirusem. Trudno to jednak ocenić skoro oficjalne komunikaty podają, że 70% zarażonych przechodzi chorobę COVID-19 bezobjawowo. Wydaje się zasadne, aby personel przedszkoli został poddany testom na obecność koronawirusa, dlatego burmistrz zwrócił się do dyrektora Państwowej Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Lublińcu w sprawie przeprowadzenia testów dla pracowników ww. placówek. Istnieje jednak małe prawdopodobieństwo, że w tak krótkim terminie będzie możliwość przeprowadzenia testów i otrzymania wyniku.

   Jako przedstawiciele organu prowadzącego oraz dyrektorzy szkół dołożymy wszelkich starań, aby przygotować placówki do otwarcia w czasie trwającej w naszym kraju epidemii choroby COVID-19, m.in. wyposażając personel w środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące. Pamiętajmy jednak o tym, jak trudno wymagać od tak małych dzieci przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny.

   Prosimy Rodziców o rozwagę i odpowiedzialność w podjęciu decyzji o przyprowadzeniu dziecka do przedszkola czy w późniejszym terminie do żłobka. Dla wszystkich – Rodziców, samorządowców, dyrektorów placówek – zdrowie i bezpieczeństwo dzieci stanowi przecież najwyższą wartość.

   Na chwilę obecną nie ma podstaw prawnych, aby wydłużyć termin zamknięcia przedszkoli. Po konsultacjach prawnych jedyną możliwością wstrzymania pracy przedszkoli jest wystąpienie dyrektorów placówek i rad rodziców do organu prowadzącego z wnioskiem o ustalenie przerwy w działalności przedszkola, o czym stanowi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Jeżeli takie wnioski wpłyną do Urzędu Miejskiego do 5 maja br., wówczas uprzejmie informujemy, że wszystkie zostaną rozpatrzone pozytywnie. Wydaje się, że jest to jedyne rozwiązanie w obecnym stanie rzeczy, aby uchronić mieszkańców miasta przed sytuacją zagrożenia ich zdrowia i życia.

   Wyrażamy nadzieję, że rząd RP, podejmując decyzje w tak ważnych sprawach, będzie brał pod uwagę sytuację epidemiologiczną w całym kraju, która w przypadku naszego regionu wykazuje wzrostową tendencję zachorowań.

   INFORMACJA DLA RODZICÓW - kształcenie na odległość

   729x308

   KOMUNIKAT DYREKTORA PRZEDSZKOLA

   Drodzy Rodzice,

   Z przykrością informujemy, że nadal  nasze dzieci nie będą uczęszczać na zajęcia do przedszkola. W trosce o dobro dzieci i zgodnie z wydanymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej będziemy kontynuować na naszej stronie internetowej zamieszczanie propozycji zabaw, ćwiczeń do wykorzystania w domu i zadań  związanych z realizacją  podstawy programowej. W ten sposób chcemy naszym przedszkolakom umilić czas w domu, a Państwu podpowiedzieć jak dzieciom zorganizować czas. Chcemy być także w stałym kontakcie z naszymi Przedszkolakami i Wami – drodzy Rodzice, piszcie do nas na dostępnych w grupach komunikatorach, chętnie podejmiemy się  konwersacji, odpowiemy na zadane pytania czy  wysłuchamy w razie potrzeby. Czekamy na informacje od Was.
   Życzymy wszystkim zdrowia, wytrwałości a dzieciom mile spędzonego czasu z najważniejszymi dla Nich osobami – Rodzicami. Do zobaczenia.

                                                                         Dyrektor i grono pedagogiczne Przedszkola Miejskiego  nr 2

   INFORMACJA DLA RODZICÓW - kształcenie na odległość

   aa

   Do 10.04.2020 nadal nie ma zajęć w przedszkolu. Szczegółowe informacje na stronie:

   PRZEJDŹ NA STRONĘ PRZEJDŹ NA STRONĘ
   Dekalog dla Rodziców

   PPP-—-kopia     PPP-—-kopia    PPP-—-kopia    PPP-—-kopia PPP-—-kopia

   „Koronawirus a dziecko. Dekalog dla Rodziców”

   1. Przekazuj dziecku rzeczowe, sprawdzone informacje, dostosowane do jego wieku i poziomu rozumienia.
   2. Nie siej paniki, ale też nie bagatelizuj problemu. Nie pozwól, by Twój niepokój udzielił się dziecku.
   3. Pamiętaj, że dziecko obserwuje Twoje reakcje i stara się je naśladować! Twój wzorzec ma ogromny wpływ na jego zachowanie i odczuwanie.
   4. Nie narażaj dziecka na zalew informacji, może to tylko potęgować niepokój. Wyłącz telewizor, nie roztrząsaj problemu w obecności dziecka.
   5. Rozmawiaj, wyjaśniaj, odpowiadaj na pytania. Nie „zamiataj pod dywan”. Zapewniaj dziecko o swoim wsparciu i gotowości pomocy.
   6. Zwróć uwagę na emocje! Pozwól dziecku na ich przeżywanie – nie bagatelizuj i nie pomniejszaj ich. Pomóż je nazwać. Podkreśl, że strach jest naturalną reakcją.
   7. Chwal jego zachowania związane z ostrożnością (ale bądź czujny, aby nie nakręcać spirali strachu).
   8. Wykorzystaj czas na lepsze poznanie swojego dziecka oraz pogłębienie więzi w Rodzinie. Możecie zrobić wspólnie coś, na co brakuje na co dzień czasu (gra, uporządkowanie zdjęć, kronika rodzinna itp.).
   9. Nie zalewaj jednak dziecko propozycjami ciągłych aktywności. Zapytaj, co ono chciałoby zrobić.
   10 Bądź optymistą! Ten trudny czas kiedyś się skończy. Może nauczy nas czegoś dobrego?

   opracowanie: Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lublińcu

   Włączmy się do ogólnopolskiej akcji - zostanwdomu

   zzzzzzzzzzzz TO

   Włączmy się do ogólnopolskiej akcji  #zostanwdomu z dopiskiem
   SŁONECZNA CHATKA proponuje.

   Niezaplanowana przez nikogo przerwa w edukacji przedszkolnej spowodowana koronawirusem sprawiła, że ogromną większość dnia z dziećmi przebywacie w domu.  Dzieci w naszym przedszkolu spędzały czas nie tylko na zabawie, ale i też na nauce. I żeby nie wypaść z tego rytmu dnia przedszkolnego mamy dla Państwa propozycję. Za pomocą strony internetowej będziemy codziennie przedstawiały Wam przykłady różnorodnych zajęć, jako namiastkę zajęć przedszkolnych. Jeśli będziecie mieli ochotę to zapraszamy do wspólnej zabawy ze swoimi dziećmi.

   Dyrektor- Anna Wachowska i nauczycielki: Ewa Bąk, Joanna Bełkot, Iwona Drewek, Anna Kolp, Gabriela Morąg,  Dorota Tadeusiak- Śliwa i Anna Świder.

   ZAJĘCIA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH ODWOŁANE !!!
   PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 ZAWIESZA ZAJĘCIA
   Od poniedziałku, 16 marca br. zajęcia zostają zawieszone.
   Dzieci nie przychodzą do przedszkola.
   Zajęcia w placówkach oświatowych odwołane !!!
   Zajęcia zawieszono na podstawie specjalnej ustawy dotyczącej
   szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa
   .
   Działanie zapobiegawcze i profilaktyczne!
   od 12 marca do 25 marca 2020 r., z czego pierwsze dwa dni (czwartek i piątek, 12-13 marca) to okres przejściowy– przedszkole pozostanie otwarte po to, żeby dać rodzicom czas na zorganizowanie  opieki nad dziećmi. W tych dniach  w przedszkolu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie zajęcia opiekuńcze.

   Rodzicu,

   • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
   • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
   • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
   • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

   Równocześnie prosimy o zapoznanie się z informacjami
   dotyczącymi sposobów ograniczania ryzyka zakażenia koronawirusem.

   PLAKAT-A3 PZH (2)      PLAKAT A3 – MZ (2)     PLAKAT A3 – MZ (2)

   Więcej informacji:

   https://www.gov.pl/web/koronawirus

   https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

   www.zus.pl

   Przejdź do treści Przejdź do menu