Innowacja

Innowacja pedagogiczna „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień” w  grupie „Żabki”.

 Od lutego do czerwca w najmłodszej grupie przedszkolnej zrealizowaliśmy następujące tematy:

 • „Przygody Fenka. Jem zdrowo. Moje zdrowie”

 W raz z głównym bohaterem dzieci przypomniały sobie zasady zdrowego odżywiania. Podczas warsztatów kulinarnych wykonały samodzielnie przepyszne i kolorowe sałatki owocowe.

 • „Przygody Fenka. Sprzątam po zabawie. „

W tym opowiadaniu przedszkolaki utożsamiały się z Fenkiem, ucząc się dbania o wspólne zabawki i sprzątania po zabawie . Dzieci segregowały i układały na odpowiednie miejsca zabaweczki, książeczki i kredeczki.

 • „Przygody Fenka. Sprzątanie Świata.”

Przy okazji „Dnia Ziemi”  przedszkolaki dowiedziały się jak szanować i dbać  naszą planetę. Wraz z Fenkiem uczyły się reguł segregowania śmieci.

 • „Przygody fenka. Numery alarmowe.”

Na podstawie tego opowiadanie dzieci poznały numer alarmowy oraz w jakich sytuacjach wzywamy na pomoc służby ratunkowe. Tego dnia odwiedzili przedszkole strażacy  z OSP Pawonków, którzy zrobili świetny pokaz sprzętów, mundurów, wozu strażackiego oraz trening lania wody i pierwszej pomocy.

Fantastyczna przygoda z Fenkiem wciąż trwa . Czekają na nas kolejne, ciekawe opowiadania do przeczytania, więc od września ruszamy w dalsza drogę poznawania świata  śladem głównego bohatera książeczek ‘Przygody Fenka” autorstwa Ewy Zontek.

Magdalena Wolka.

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień”

w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 w PM2 w Lublińcu.

 Podczas realizacji innowacji „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień” rozwijano  kompetencje społeczne czyli umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.   Do realizacji wykorzystywano książki z serii Przygody Fenka oraz scenariusze zajęć oparte na książeczkach.

W grupie ,,Żabek’’ od września do stycznia  zrealizowano następujące tematy:

 • Przygody Fenka ,,Ruch drogowy’’;
 • Przygody Fenka ,,Cierpliwość wartości’’;
 • Przygody Fenka ,, Proszę Zwroty Grzecznościowe’’;
 • Przygody Fenka ,,Dziękuję Zwroty Grzecznościowe’’,
 • Przygody Fenka  ,,Przepraszam Zwroty Grzecznościowe’’.

Grupa ,,Pszczółki’’ w I półroczu bieżącego roku szkolnego zrealizowała tematy:

 • Fenek uczy zasad ruchu drogowego. W oparciu o książeczki: ,,Numer alarmowy 112’’ oraz ,,Ruch drogowy’’  przedszkolaki razem z Fenkiem poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz już wiemy jaki numer wybrać gdy się coś dzieje oraz w jakim miejscu bezpiecznie możemy przechodzić przez jezdnie.
 • Jem zdrowo inspirowany książeczką ,,Przygody Fenka Jem zdrowo’’.  ,,Owocowe choinki’’-uczta dla ciała i ducha.  

Podczas pobytu w przedszkolu na bieżąco zwracano uwagę na kulturę zachowania się przy stole , kulturę osobistą jak i kulturę składania sobie życzeń. Korzystając z przedszkolnej biblioteczki w grupach czytano książeczki z serii kultura na co dzień, oraz jak zachować się w różnych sytuacjach.

Koordynator: Joanna Bełkot            

„FENEK DOBRE MANIERY MA, BO ZASADY ZACHOWANIA ZNA, CZYLI ZASADY ZACHOWANIA NA CO DZIEŃ”

 Najmłodsza grupa naszego przedszkola – „Żabki” ,podjęła wyzwanie realizacji innowacji pedagogicznej na podstawie książeczek z serii „Przygody Fenka” autorstwa Ewy Zontek. Dzieci słuchając opowiadania „Ruch drogowy . Bezpieczeństwo.” Zapoznały się z zasadami ruchu drogowego oraz jak bezpiecznie przechodzić przez przejście dla pieszych. Kolejna świetna opowieść, którą wspólnie czytaliśmy to „Cierpliwość. Wartości.” Nauczyliśmy się dzięki niej co oznacza być cierpliwym, a podczas zabawy ruchowej dzieci trenowały cierpliwe czekanie na swoja kolejkę. W naszej grupie styczeń był miesiącem życzliwości, w którym wraz z Fenkiem uczyliśmy się magicznych słów z książeczek: „Przepraszam” , „Proszę” , „Dziękuję.” Zwroty grzecznościowe.” Na podstawie tych opowiadań dzieci utrwalały zasady savoir-vivre, czyli kulturalnego zachowanie się w życiu codziennym. Wszyscy świetnie się bawiliśmy podczas ciekawych zajęć oraz odgrywania scenek parateatralnych w których wykorzystywaliśmy magiczne słowa życzliwości .

Wychowawczynie: Magdalena Wolka, Patrycja Kuriata

FENEK UCZY ZASAD RUCHU DROGOWEGO

W oparciu o książeczki: ,,Numer alarmowy 112’’ oraz ,,Ruch drogowy’’ najmłodsze przedszkolaki razem z Fenkiem poznały zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teraz już wiemy jaki numer wybrać gdy się coś dzieje oraz w jakim miejscu bezpiecznie możemy przechodzić przez jezdnie.

Koordynator: Joanna BełkotROK SZKOLNY 2022/2023                                 

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień” w roku szkolnym 2022/2023 w PM2 w Lublińcu

Podczas realizacji innowacji „Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień” rozwijano kompetencje społeczne czyli umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Do realizacji wykorzystywano książki z serii Przygody Fenka oraz scenariusze zajęć oparte na książeczkach. Do realizacji innowacji włączyły się grupy: Żabki, Sówki, Biedronki, Pszczółki. Motylki.
W grupie ,,Żabek’’ zrealizowano następujące tematy:
Przygody Fenka ,,Strach’’;
Przygody Fenka ,,Złość’’;
Przygody Fenka ,,Zachowanie w autobusie’’;
Przygody Fenka ,,Wizyta u dentysty’’.
Grupa ,,Biedronki’’ zrealizowała tematy w oparciu o serię Moje zdrowie:
Przygody Fenka ,,Lubię sport’’;
Przygody Fenka ,,Wizyta u dentysty’’;
Przygody Fenka ,,Jem zdrowo’’;
Przygody Fenka ,,Myję ręce’’.
Pedagog zatrudniony w przedszkolu przeprowadził w ramach realizacji innowacji następujące tematy:
w grupach ,,Biedronki’’ i ,,Pszczółki’’ temat jak radzić sobie ze złością w oparciu o książeczkę ,,Przygody Fenka Złość’’;
w grupach ,,Sówki’’ ,,Motylki’’ temat z serii bezpieczeństwa ,,Przygody Fenka Trujące Rośliny’’;
w grupie ,,Żabki’’ temat z serii bezpieczeństwa ,,Przygody Fenka Numery alarmowe’’.
Grupa ,,Sówki’’ także zrealizowała zajęcia z serii kultura na co dzięń , stosowanie zwrotów grzecznościowych w oparciu o książeczki ,,Zwroty grzecznościowe Przygody Fenka’’.
Podczas pobytu w przedszkolu na bieżąco zwracano uwagę na kulturę zachowania się przy stole , kulturę osobistą jak i kulturę składania sobie życzeń.
Koordynator: Joanna Bełkot

Innowacja pedagogiczna  „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”

Innowacja pedagogiczna
 „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”

„Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień”

Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 9A

Autorzy: Joanna Bełkot, Iwona Drewek, Marta Dziuk – Żyłka, Sylwia Patyna, Anna Mlynek

RODZAJ INNOWACJI: 
innowacja pedagogiczna – programowa
ZAKRES INNOWACJI:
Innowacją zostaną objęte dzieci wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
PRZEWIDYWANY CZAS REALIZOWANIA INNOWACJI:
Realizacja zaplanowana jest na okres od lutego 2023 r. do maja 2024 r.
 
WSTĘP
W dzisiejszym zabieganym świecie coraz mniejszą uwagę przywiązuje się do kultury osobistej, stosowania zwrotów grzecznościowych, czy stosownego ubioru zależnego od okazji czy miejsca. Niniejsza innowacja ma na celu przede uświadomienie dzieciom, że człowiek kulturalny potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach, a przy tym obdarza szacunkiem innych.
Dobre wychowanie czy życzliwość, tolerancja i uprzejmość wobec innych powinny być zakorzeniane od najwcześniejszych lat. Wczesne zaznajamianie z dobrymi manierami oraz późniejsze ich utrwalanie sprawią, iż kształtowane umiejętności staną się dla dzieci nawykiem i przyczynią się do dobrego funkcjonowania w przyszłości, bo
dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek.

 Założenia innowacji:
Innowacja zakłada poszerzenie programu nauczania o nowe treści w zakresie edukacji kulturalno-społecznej z uwzględnieniem „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”. Podczas realizacji innowacji
„Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień”
rozwijać będziemy kompetencje społeczne czyli umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Innowację realizowana będzie w oparciu o cykl książek ,,Przygody Fenka”, scenariusze zajęć inspirowane książeczkami, własne pomysły, a także poprzez wyjścia do różnego rodzaju miejsc publicznych – muzeum, biblioteka, dom kultury.
 
Cele innowacji:
Promowanie zasad zachowania się w życiu codziennym z uwzględnieniem dobrych manier;
Kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;
Poznanie emocji i akceptowalnych sposobów radzenia sobie z nimi;
Budzenie poczucia estetyki;
Kształcenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

Metody i techniki:
pogadanka, opis, pokaz i obserwacja, praca z tekstem, opowiadanie,
nauka wierszyków dotyczących zasad dobrego zachowania,
scenki dramowe, sytuacyjne, zabawy inscenizacyjne,
zajęcia w terenie (na ulicy, w restauracji, muzeum itp.) ,
warsztaty, ćwiczenie w praktycznym działaniu.

Realizacja innowacji:
Wprowadzenie, stosowanie i respektowanie na co dzień wspólnie ustalonych zasad i norm zachowania;
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem książek z serii ,,Przygody Fenka’’, oraz scenariuszy zajęć opartych na książeczkach;
Nauka wierszyków dotyczących dobrych manier;
Okazywanie życzliwości przez dzieci w stosunku do kolegów/koleżanek, nauczycieli i innych  pracowników przedszkola, w różnych sytuacjach przedszkolnych;
Scenki dramowe odnoszące się do różnych sytuacji dnia codziennego (np. ustępowanie miejsca osobom starszym, nakrywanie do stołu);
Wyjścia w miejsca użyteczności publicznej – przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się;
Kultura przy stole – właściwe posługiwanie się sztućcami i serwetką, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie,
Angażowanie dzieci w utrzymywanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu w różnych sytuacjach;
Kultura ubioru – zakładanie ubioru stosownego do sytuacji (m.in. teatrzyk, uroczystość, piknik);
Kultura podziękowań i składania życzeń – wręczanie upominków (dyplomów) z różnych okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca;
Kultura na co dzień – stosowanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zwracanie się do innych ;
Kultura składania życzeń solenizantom oraz wręczanie upominków solenizantom ,
Higiena na co dzień – poznanie zachowań niehigienicznych jak np. dłubanie w nosie.
 
Przewidywane efekty pracy:
Podczas organizowanych sytuacji edukacyjnych oraz zabawy, dziecko pozna zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Będzie potrafiło . Chcemy, aby dzieci po zrealizowaniu innowacji prezentowały kulturę osobistą w przedszkolu i w życiu codziennym.
Ponadto istotne będzie również kształtowanie poczucia estetyki, dzięki któremu dziecko nie tylko będzie dbać o porządek i czystość w swoim otoczeniu, ale także dbać będzie o schludny wygląd odpowiedni do sytuacji czy nabędzie umiejętność kulturalnego spożywania posiłków, nakrywania do stołu oraz posługiwania się sztućcami.
Ewaluacja
Diagnoza opanowanej wiedzy i umiejętności będzie odbywać się systematycznie poprzez obserwację bieżących zachowań się dzieci w różnych sytuacjach.
Literatura:
Zachowanie w autobusie. Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Muzeum. Miejsca. Przygody Fenka, ,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Biblioteka. Miejsca. Przygody Fenka, ,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Ruch drogowy. Bezpieczeństwo. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016 Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Przepraszam. Zwroty grzecznościowe. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Dziękuję. Zwroty grzecznościowe. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016 Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Proszę. Zwroty grzecznościowe. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016 Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Rozwiązywanie konfliktów. Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Pomoc starszym. . Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Kultura rozmowy . Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik ;
Teatr. Miejsca. Przygody Fenka, Ewa Zontek, rok wydania2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Nie wszystko mogę mieć. Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Segreguję śmieci. Dbam o środowisko. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Sprzątam po zabawie. Przygody Fenka, ,Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;


ROK SZKOLNY 2021/2022                   

INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA

„Przyjaciele Zippiego w Słonecznej Chatce, czyli jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami oraz jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie”

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują okazji do uczenia się jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach i taką możliwość daje realizacja   program „Przyjaciele Zippiego”, który koncentruje się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby w ten sposób zachęcić je do pomagania i wspierania innych. Wzajemna pomoc i szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni oraz współpraca to główne wartości tego programu.
czytaj dalej

Przedszkole Miejskie nr 2
ul. Sądowa 9A
42- 270 Lubliniec

Autor: Joanna Bełkot, Dorota Tadeusiak – Śliwa

1.    Rodzaj innowacji : innowacja o charakterze metodyczno-programowym
2.    Adresaci innowacji: dzieci 6 i5-letnie z grup „Sówki” i „Motylki”
3.    Nauczyciele realizujący: Joanna Bełkot i Dorota Tadeusiak – Śliwa
4.    Czas trwania innowacji: 01.10.2021 do 30.04.2022 r.
5.    Opis innowacji:

WSTĘP

Dzieci wchodzą w interakcje z innym: rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami, kolegami czy też innymi ludźmi. Interakcje te wpływają na późniejsze funkcjonowanie oraz na to jak szczęśliwe lub nieszczęśliwie będą się czuły. Ważne jest, aby dzieci nauczyć radzenia sobie w trudnych sytuacjach, korzystania z pomocy i wsparcia innych i w ten sposób zbudować podstawę dobrego samopoczucia i dobrostanu dziecka.

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują okazji do uczenia się jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach i taką możliwość daje realizacja   program „Przyjaciele Zippiego”, który koncentruje się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby w ten sposób zachęcić je do pomagania i wspierania innych. Wzajemna pomoc i szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni oraz współpraca to główne wartości tego programu.

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG INNOWACJI

Innowacja polega na realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”, którego autorem jest Partnership For Children z siedzibą w Wielkiej Brytanii, licencjonowanym dysponentem programu na terenie Polski jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Zgodnie z założeniami programu będą zrealizowane 24 tematy z 6 obszarów:

      I.        Część 1 Uczucia

1.    Uczucie smutku – uczucie radości
2.    Uczucie złości
3.    Uczucie zazdrości
4.    Uczucie zdenerwowania

    II.        Część 2 Komunikacja

1.    Doskonalenie komunikacji
2.    Słuchanie
3.    Kto może nam pomóc?
4.    Zrozumiałe wypowiadanie się

   III.        Część 3 Przyjaźń

1.    Przyjaciele
2.    Radzenie sobie z samotnością i odrzuceniem
3.    Rozwiązywanie konfliktów z przyjaciółmi
4.    Nawiązywanie przyjaźni

  IV.        Część 4 Rozwiązywanie konfliktów

1.    Rozpoznawanie dobrych rozwiązań
2.    Radzenie sobie z krzywdzeniem
3.    Rozwiązywanie problemów
4.    Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów

   V.        Część 5 Radzenie sobie ze zmianami i stratami

1.    Zmiana i strata jest częścią życia
2.    Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego
3.    Wizyta na cmentarzu
4.    Czego możemy nauczyć się w sytuacji zmiany i straty?

  VI.        Część 6 Radzimy sobie z trudnościami

1.    Różne sposoby radzenia sobie z trudnościami
2.    Pomagamy innym
3.    Odnajdowanie się w nowych sytuacjach
4.    Wspólne świętowanie.

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów w różnych, dobrze znanych dzieciom sytuacjach, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie  i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą.  Opowiadania są zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków a realizację części uzupełniają zadania takie jak rysowanie, odgrywanie ról i inne zabawy. Realizacja tego programu wyposaży dzieci w umiejętności takie jak:

 • Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać?
 • Jak mówić to, co chce się powiedzieć?
 • Jak słuchać uważnie?
 • Jak prosić o pomoc?
 • Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie?
 • Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem?
 • Jak mówić przepraszam?
 • Jak radzić sobie z prześladowaniem?
 • Jak rozwiązywać konflikty?
 • Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią?
 • Jak adaptować się do nowych sytuacji?
 • Jak pomagać innym?

Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w formie zajęć dodatkowych i trwać będą około 45 min. Po każdym zajęciu rodzice będą mogli skorzystać z  propozycji  ćwiczeń  do wykorzystaniu w domu. Natomiast po czwartym zajęciu każdej części dzieci dostaną do wykonania ćwiczenie w domu, w celu utrwalenia rozwijanej umiejętności i zastosowanie jej   w  praktyce poza przedszkolem.

6.    Nowatorstwo innowacji:

Założenia programu „Przyjaciele Zippiego” zachęcają dzieci do zastanowienia się nad sytuacją i wymyślania własnych rozwiązań, szukania strategii, które nie tylko pomagają im samym, ale również uwzględniają dobro innych. Program koncentruje się na silnych aspektach budujących silną osobowość, takich jak: mocne strony, zdolności, pozytywne emocje i korzystanie ze wsparcia. 

7.     OCZEKIWANE EFEKTY:

1.    Dzieci poznają sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz będą próbować wykorzystać je w codziennym życiu;
2.    Poznają uczucia i emocje oraz ich rolę w życiu;
3.    Nauczą się rozwiązywać konflikty;
4.    Dowiedzą się jak radzić sobie  z odrzuceniem i samotnością;
5.    Będą nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie;
6.    Rodzice zdobędą wiedzę na temat problemów z jakimi borykają się dzieci oraz poznają  sposoby rozwiązywania ich w środowisku rodzinnym.
7.    Nauczyciele podniosą swoje kompetencje, wzbogacą  metody i sposoby oddziaływań w sytuacjach konfliktowych.

8.    WARUNKI ORGANIZACYJNE:

1.    Innowacja będzie prowadzona jako zajęcia dodatkowe dla całej grupy „Sówki” i „Motylki”;
2.    Zajęcia będą prowadzone w sali zajęć raz w tygodniu w godzinach popołudniowych;
3.    Będą przeprowadzone 24 zajęcia, których czas to około 45 min;
4.    Podczas zajęć będzie realizowany program „Przyjaciele Zippiego”
5.    W realizacji innowacji wykorzystane będą materiały ze szkolenia „Przyjaciele Zippiego” jak również inne pomoce wykonane przez nauczycielki;
6.    Tematyka danego tygodnia będzie na gazetce w korytarzu przedszkola jak  również będzie udostępniona przez aplikację Classdojo
7.    Na stronie internetowej przedszkola i w aplikacji Classdojo umieszczony będzie link do materiałów dodatkowych do wykorzystania w domu;
8.    Po zakończeniu każdej części programu dzieci wykonają ćwiczenie domowe

9.    EWALUACJA

Informację o efektach wprowadzonego programu, tj. o zdobytych przez dzieci umiejętności i ich stosowaniu w codziennych sytuacjach dostarczy:

1.    Obserwacja dzieci w interakcjach społecznych;
2.    Ankieta dla Rodziców;
3.    Rozmowy z dziećmi
4.    Rozmowy z Rodzicami
5.    Analiza prac i ćwiczeń domowych.

Szczegółowa analiza ankiety, rozmów i obserwacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną umieszczone w sprawozdaniu i przekazane dyrektorowi.

Literatura i pomoce:

1.    Program i materiały szkoleniowe „Przyjaciele Zippiego”;

2.    Materiały dodatkowe  do realizacji na stronie internetowej: www.pozytywnaedukacja.pl

Podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 1 pkt 18, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część pierwsza

Najstarsze przedszkolaki ze Słonecznej Chatki w minionym miesiącu zrealizowały pierwszą część z innowacji Przyjaciele Zippiego. . Dzieci słuchając opowiadania poznali jego bohaterów: Sandy, Lilę, Tiga, Zippiego. W ciągu czterech spotkań omówiły uczucia jakie mogą nam towarzyszyć w różnych sytuacjach: smutek, radość, złość, zdenerwowanie. Poznały sposoby radzenia sobie z tymi emocjami. Zippi zamieszkał w ich sali.

Joanna Bełkot

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część druga

Najstarsze przedszkolaki ze Słonecznej Chatki w minionym miesiącu zrealizowały drugą część z innowacji Przyjaciele Zippiego. Dzieci słuchając opowiadania ze znanymi   bohaterami starały się poznać temat komunikacji. W ciągu czterech spotkań poznały jak powinna wyglądać dobra komunikacja. Biorąc udział w ćwiczeniach uczyły się mówić tak, by inni rozumieli, co chcemy im przekazać. Dowiedziały się również kto może nam pomóc, w jaki sposób możemy poprosić kogoś  o pomoc. Na zakończenie cyklu zajęć otrzymały zadanie ,które wykonały wspólnie z rodzicami. 

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część trzecia

Najstarsze przedszkolaki ze Słonecznej Chatki w minionym miesiącu zrealizowały trzecią  część z innowacji Przyjaciele Zippiego. Dzieci słuchając opowiadania ze znanymi   bohaterami starały się poznać temat przyjaźni. W tej części koncentrowaliśmy się na tym, co dzieci mogą zrobić, aby mieć przyjaciół, jak być dobrym przyjacielem i jak zdobywać nowych przyjaciół. W ciągu czterech spotkań  biorąc udział w  różnych ćwiczeniach uczyły się jak nawiązywać przyjaźń oraz jak radzić sobie z odrzuceniem i samotnością.Na zakończenie cyklu zajęć otrzymały zadanie ,które wykonały wspólnie z rodzicami.

Joanna Bełkot

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część czwarta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część 4

Najstarsze przedszkolaki ze Słonecznej Chatki  zrealizowały kolejną już czwartą  część z innowacji Przyjaciele Zippiego. Dzieci słuchając opowiadania pt. ,,Wygrać z przemocą’’,  starały się poznać sposoby rozwiązywania konfliktów. W tej części koncentrowaliśmy się na rozwijaniu umiejętności nazywania, na czym polega problem i wskazywania cech dobrego rozwiązania. Analizowaliśmy sytuacje jakie mogą zdarzyć się w przedszkolu czy szkole. Poznaliśmy też sposoby relaksacji oraz jak możemy pomóc przyjaciołom w rozwiązywaniu problemów. Na zakończenie cyklu zajęć  dzieci otrzymały zadanie ,które wykonały wspólnie z rodzicami.

Joanna Bełkot

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część piąta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’  część 5

Grupa ,,Sówki’’  zrealizowała kolejną już piątą  część z innowacji Przyjaciele Zippiego. Dzieci słuchając opowiadania pt. ,,Pożegnanie’’,  starały się poznać sposoby radzenia ze zmianami i stratami. Podczas zajęć rozmawialiśmy o pozytywnych i negatywnych aspektach zmian co pozwoliło dzieciom doskonalić umiejętność radzenia sobie nawet w tych sytuacjach, które wydają się szczególne trudne. Na zakończenie cyklu zajęć  dzieci otrzymały zadanie ,które wykonały wspólnie z rodzicami.

Joanna Bełkot

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część szósta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’  część 6

Grupa ,,Sówki’’  zrealizowała ostatnią  część z innowacji Przyjaciele Zippiego. Dzieci słuchając opowiadania pt. ,,Radzimy sobie’’,  starały się poznać sposoby radzenia z trudnościami. Podczas zajęć dzieci utrwalały różne umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Na zakończenie cyklu zajęć odbyło się wielkie świętowanie i cieszenie się z nabytych  umiejętności. Dzieci dostały pamiątkowe dyplomy.

Joanna Bełkot

INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza”
– elementy hortiterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym
(jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć)

 „Trzeba dzieciom dać serce i uśmiech,  aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

Maria Kownacka

Myślą przewodnią innowacji jest uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania o bezpośredni kontakt dzieci z materiałem roślinnym i skłanianie ich do nauki przez obserwację i spontaniczne badanie najbliższego otoczenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym atmosfera miejsca, w którym przebywają odgrywa bardzo dużą rolę: wpływa na efektywność procesów edukacyjnych, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.

Przeniesienie przedszkola do nowo wybudowanego budynku stworzyło możliwość poszerzenia działalności o nowe formy edukacji i terapii pedagogicznej. Nowe rozwiązania uatrakcyjnią dotychczasowe propozycje zajęć, pozwolą zagospodarować i zaaranżować przestrzeń przedszkola oraz tereny zielone wokół przedszkola tak, aby wykorzystać edukacyjne i terapeutyczne funkcje roślin, a dzieci nauczą postrzegać samych siebie jako część środowiska. Pozwolą rozpoznać i rozwijać pasje i umiejętności uczestników, będą dawać możliwość odpoczynku, relaksu i wyciszenia – szczególnie dzieciom borykającym się     z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Działania te stworzą zaplecze wspierające proces dydaktyczny i realizację planowej pracy wychowawczej.

Prace dobierane będą odpowiednio do wieku i indywidualnych możliwości. Z dużą starannością będą wybierane rośliny, które pojawią się wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Będą to gatunki wymagające regularnych zabiegów, łatwe w uprawie, ale przede wszystkim takie, które będą bezpieczne ( bez kolców, cierni i trującego soku, powodującego oparzenia czy alergię).

Tematykę zajęć wyznaczy naturalny rytm zmian pór roku, począwszy od wiosny dzieci będą współuczestniczyły w przygotowaniu gleby, nasadzeniach roślin w ozdobnym zakątku lub ścieżce edukacyjnej „Cztery pory roku” i będą obserwować rozwój roślin.

Kontakt z naturą pomaga rozwijać pasje i umiejętności, pobudza twórcze myślenie, umożliwia rozwój nowych umiejętności, ale przede wszystkim uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabiera promowanie modelowych rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem umiejętności komunikacji społecznej             i wewnętrznej. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych to duże wyzwanie we współczesnej edukacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych, pozostając w kontakcie           z przyrodą dzieci stają się pełnoprawną, współodpowiedzialną wspólnotą opiekującą się roślinami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności nieświadomie wykonują ćwiczenia jednocześnie ucząc się pracować w grupie – budują wzajemne więzi.

Różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów i zapachów pozwala na odprężenie poprzez doznania sensoryczne, oddziałuje na zmysł wzroku, węchu i dotyku – stwarza sytuacje aby dzieci od najmłodszych lat poznawały wszystko co je otacza.

Gabriela Morąg

ROK SZKOLNY 2019/2020                                
WIOSENNE KOMPOZYCJE W SŁOIKU

Przedwiośnie to czas oczekiwania na przyjście wiosny. Przyroda budzi się do życia- możemy obserwować różne zmiany. Biedronki postanowiły przygotować niespodziankę dla nadchodzącej wiosny, wykonując piękne kompozycje w szkle. Polisensoryczne poznanie świata przyrody wpisuje się w zadania realizowanej innowacji.

czytaj dalej

Zanim dzieci przystąpiły do pracy poznały nazwy materiałów florystycznych (keramzyt, ziemia, kamień ozdobny, kora, sznurek jutowy, słoiki, klej oraz specjalnie hodowany mech), przeliczały cebule, porównywały wielkości, kolor. Przy wsparciu dorosłych przygotowały podłoże i wsadziły cebule kwiatowe oraz ozdobiły słoiki. Obserwacja przyrodnicza to cenna metoda w nauczaniu dzieci przedszkolnych.

Gabriela Morąg

KOLOROWY KARMNIK

Ścieżka edukacyjna „Cztery pory roku” wzbogaciła się o piękny karmnik dla ptaków. Motylki i Biedronki postanowiły zadbać o stołówkę i wyruszyły na miejskie targowisko w poszukiwaniu pokarmu dla ptaków.

czytaj dalej

Dzięki uprzejmości sprzedawców dzieci poznały nazwy wielu różnorodnych nasion, dowiedziały się jakie ziarna ptaki lubią najbardziej oraz, że nie powinno się dokarmiać ich chlebem.

Beata Wilk

WARSZTATY U BIEDRONEK

Przedświąteczny czas owocuje w przygotowaniu różnych dekoracji. Biedronki podczas warsztatów przygotowały swoje piękne i kolorowe stroiki bożonarodzeniowe, które z pewnością mogą mogą być dekoracją np. świątecznego stołu.

Gabriela Morąg

Galeria
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE U PSZCZÓŁEK

10 grudnia 2019r. w grupie „Pszczółek”, odbyły się warsztaty świąteczne z rodzicami. Tytułem wprowadzenia w nastrój świąteczny dzieci zaprezentowały się w krótkim programie artystycznym.

czytaj dalej

Następnie wspólnie z rodzicami wykonały stroik bożonarodzeniowy wykorzystując gałązki świerkowe nawiązując tym samym do innowacji pedagogicznej ”Elementy hortiterapii”. Wszystkim towarzyszył radosny nastrój. Warsztaty zakończone zostały poczęstunkiem. Każdy mógł zabrać stroik do domu. Dziękujemy za udział!

Joanna Bełkot

PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU

Motylki również postanowiły włączyć się w tę piękną,  z serca płynącą akcję i razem ze swoimi paniami przygotowały świąteczne ozdoby, kartki i stroiki, które od poniedziałku można nabyć na kiermaszu prowadzonym przez Radę Rodziców naszego przedszkola.

A. Kolp i E. Bąk

Galeria
MOTYLKI W OGRODZIE

W tym roku szkolnym Motylki nadal biorą udział w innowacji „ Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza” – elementy hortiterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym (jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć). W naszym ogrodzie „Cztery pory roku” opiekują się zakątkami JESIEŃ i ZIMA. I właśnie dzisiaj – 28.11.- przyszedł czas na przygotowanie  jesiennego ogrodu do zimy…….

Ewa Bąk i Anna Kolp

Galeria
KOMPOZYCJE KWIATOWE

Październik to miesiąc, w którym tradycyjnie dziękujemy swoim nauczycielom. Przedszkolaki ze „Słonecznej chatki” bardzo lubią naturę, a od zeszłego roku połączyła je wspólna pasja – rośliny.

czytaj dalej
Potrafią już rozpoznawać wiele gatunków roślin ozdobnych i wiedzą jak je pielęgnować. Bardzo chętnie przygotowują różne kompozycje. Tym razem dla swoich Pań, na zajęciach specjalistycznych, przygotowały piękną kompozycję: do własnoręcznie pomalowanego i ozdobionego koszyczka skomponowały rośliny, którymi ozdobiły pokój nauczycielski.

Beata Wilk

PSZCZÓŁKI W OGRODZIE

08.11.19r. grupa „Pszczółek „ w ramach zajęć z hortiterapii uporządkowała scieżkę edukacyjną ”Wiosna” .Dzieci powyrywały krzaki pomidorów, przycieły szczypiorek, zasadziły sadzonki kwiatowe oraz zabezpieczyły rośliny na zimę.

czytaj dalej

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – NAJPIĘKNIEJSZE MOMENTY
„Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza” – elementy hortiterapii   w pracy z dzieckiem przedszkolnym (jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć).
„Trzeba dzieciom dać serce i uśmiech aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza.”

Maria Kownacka

czytaj dalej

Wszystkim, którzy zaangażowali się w zeszłoroczne działania innowacji SERDECZNIE DZIĘKUJEMY .

CZAS PAMIĘCI I ZADUMY

Dzisiaj na zajęciach ( czwartek, 24 X) MOTYLKI ułożyły kompozycję z kwiatów i zielonych gałązek, którą jutro zaniosą na cmentarz. Jest to związane z udziałem w akcji MEN „Szkoła pamięta”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem i przejęciem wykonywały pracę, co widać na zdjęciach. Staramy się rozwijać u naszych przedszkolaków właściwe postawy patriotyczne i społeczne poprzez wzbogacenie wiedzy dzieci na temat historii Lublińca, regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski.

czytaj dalej
KISZENIE KAPUSTY

Dzieci z grupy Żabek wzięły udział w zajęciach, podczas których kisiły kapustę, a także podsumowały swoją wiedzę na temat przetworów na zimę.

czytaj dalej

Przedszkolaki poszatkowały kapustę i marchew, następnie wrzucały do garnka i każdą warstwę posypywały solą i kminkiem. Na koniec porządnie ugniotły kapustę, aż puściła sok.za 2 tygodnie sprawdzimy, jak smakuje nasza kiszona kapusta, pełna cennych dla zdrowia witamin.

Iwona Drewek

A U NAS JUŻ JESIEŃ

Piękny jest ogród jesienią
Kiedy barwy się mienią
Żółcią, czerwienią, lekkością babiego lata
Zwinnością białych nitek które to wszystko oplata.

czytaj dalej

Nasz ogród pięknieje dzięki wspaniałym darczyńcom- Rodzicom, którzy przynoszą sadzonki krzewów, kwiatów, robią drewniane skrzynie. Bardzo serdecznie im za to dziękujemy.

1000buziaków od wdzięcznych przedszkolaków i pań!!!!

 
ŚWIĘTO DRZEWA

Motylki zaprosiły swoich kolegów z innych grup do wspólnego świętowania Dnia Drzewa. Święto to wymyślił ok 150 lat temu amerykański miłośnik przyrody Juliusz Morton. Od kilku lat w dniu 10 października również w Polsce obchodzony jest Dzień Drzewa.

czytaj dalej

O godz. 10.00 zebraliśmy się wszyscy w sali rekreacyjnej. Po wesołym przywitaniu każda grupa rozwiązywała zagadki przyrodnicze, specjalnie dla niej przygotowane i otrzymywała za dobrą odpowiedź kasztanowe punkty- zabawa „Prawda- fałsz”. Później wszyscy zamieniliśmy się w jesienne liście i wspólnie zatańczyliśmy jesienny taniec. Na koniec każda grupa zasadziła swoje drzewko w przedszkolnym ogrodzie „Cztery pory roku”.

PIERWSZY EKSPERYMENT PSZCZÓŁEK

Na dzisiejszych zajęciach dzieci z grupy Pszczółek przeprowadziły próbę badawczą – rozpoznawały owoce  za pomocą smaku i zapachu. Wszystkim towarzyszył radosny nastrój.

Joanna Bełkot

czytaj dalej
MOTYLKI NA TROPACH JESIENI

W piękny, słoneczny dzień grupa Motylków wybrała się na spacer w poszukiwaniu uroków jesieni. Jak wiadomo, spacerowanie to nie tylko forma ruchu i relaksu, ale także nauki. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych informacji o grzybach, podziwialiśmy otaczającą nas przyrodę i wspólnie cieszyliśmy się tym popołudniem.

czytaj dalej
DO GRUPY PSZCZÓŁEK ZAWITAŁA JESIEŃ

Do grupy Pszczółek zawitała Pani Jesień. Dzieci dzielnie segregowały dary jesieni zrobiliśmy też korale dla pani Jesieni ćwicząc nasze paluszki, pomogliśmy wiewiórce zrobić zapasy na zimę nosząc jej kasztany i żołędzie do dziupli. Pokonaliśmy też jarzębinowy tor przeszkód.

Joanna Bełkot

czytaj dalej

ROK SZKOLNY 2018/2019
PSZCZÓŁKI NA TROPIE WIOSNY

Pszczółki na tropie wiosny

Pracowite „Pszczółki” wyruszyły na spacer w poszukiwaniu wiosny. Przysłuchiwały się śpiewom ptaków, przyglądały ludziom porządkującym swoje podwórka, obserwowały pączki na drzewach, pięknie rozkwitającą żółtą forsycję, którą po powrocie do przedszkola uwieczniły na wspólnej pracy plastycznej. Poznawały również za pomocą zmysłów przyniesione bazie. Dotykały, wąchały sprawdzając ich miękkość i budowę. Udekorowały wiosenny kącik przyrody kompozycji z bazi i bukszpanu. To był bardzo ciekawy spacer, który pokazał piękno budzącej się do życia przyrody.

Gabriela Morąg

ZAPRASZAMY WIOSNĘ DO PRZEDSZKOLA 

Zapraszamy wiosnę do przedszkola.

Dzieci z grupy „Pszczółek” są już gotowe na przyjęcie wiosny. Nasi wychowankowie zanieśli zieloną paprotkę oraz anginkę do sekretariatu, aby umilały pracę pani Asi. Piękna prymulka oraz sansewieria ozdobiła parapet naszej pani dyrektor. W holu zagościła zielistka i maranta. W naszym kąciku pojawiły się bratki, hiacynty, żonkile oraz niebieska śnieżynka.

Gabriela Morąg

 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA

Dziecko najlepiej poznaje przyrodę przez działanie, pracę czy też doświadczenie. Poznanie otaczającego świata oraz rozbudzanie ciekawości przyrodniczej to ważny element wychowania przedszkolnego. W Słonecznej Chatce nadszedł czas sadzenia różnych roślin.

Nasi sojusznicy – rodzice chętnie włączyli się do tych prac wzbogacając „ścieżkę” o podwyższone rabaty, sadzonki i nasiona roślin, ziół i kwiatów. Dzieci same siały rośliny, aby później mieć możliwość poznania cyklu rozwoju roślin i prowadzenia częstych obserwacji. Ponadto przedszkolaki podjęły się odpowiedzialnego zadania – uczą się systematycznej pielęgnacji roślin.- Gabriela Morąg

WIOSNA LUBI ZIELONE

Wiosna lubi zielone – pielęgnujemy rośliny

Hodowla roślin umożliwia dzieciom poznanie budowy roślin i ich potrzeb. Uczy dzieci cierpliwości, systematyczności, dokładności. Kwiaty doniczkowe, które pojawiły się w przedszkolu wymagają ciągłej opieki. Z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem „Pszczółki” dbają o nie i tworzą warunki do ich rozwoju (zraszają, podlewają).

W Słonecznej Chatce przybywa roślin, jest ich tak dużo, że „Pszczółki” postanowiły podzielić się nimi: obdarowały panią dyrektor paprotką, sansewierią oraz małymi sukulentami filtrującymi powietrze. W sekretariacie zostawiły paprotkę i szałwię. W holu przedszkola ustawiły zielistkę, marantę i kolejną paprotkę. W pokoju zajęć indywidualnych pojawiła się hoja i papirus. W naszej sali – dzięki zaangażowaniu rodziców jest już bardzo zielono… Kwiaty w naszej sali wzbogacają nasze otoczenie i stały się już nieodłączną częścią naszego przedszkolnego życia- G. Morąg.

TAJEMNICZA ROŚLINA

Tajemnicza roślina u „Pszczółek”

W sali pojawiła się tajemnicza roślina…

Ktoś zostawił na biurku doniczkę z dołączonym liścikiem: „Drogie Pszczółki! Jeśli się mną zaopiekujecie, wkrótce moją nazwę odkryjecie…”

Głowiły się „Pszczółki”, głowiły – nic nie wymyśliły. Roślinką się opiekowały, codziennie o nią dbały i bacznie obserwowały. Pewnego dnia roślinka zakwitła, sprawiając wszystkim radość, po kilku dniach opadły wszystkie płatki ślicznego, białego kwiatuszka. Zmartwiło nas to bardzo – coś poszło nie tak?! Z cierpliwością i jeszcze większą starannością opiekowaliśmy się nią dalej, aż pewnego na gałązce – w miejscu kwiatuszka – zauważyliśmy małą zieloną kuleczkę, która z każdym dniem rosła, rosła… a nam nie brakowało entuzjazmu i zapału w opiece nad nią. Zagadka została rozwiązana – tajemnicza roślina to CYTRYNA.

G. Morąg

 
SADZIMY

#sadziMy

W dniu 26 kwietnia nasze przedszkole wzięło udział w akcji sadzenia drzew zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Sadzonki drzew otrzymaliśmy dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Lubliniec, za co składamy serdeczne podziękowania.- G. Morąg 

MAŁY OGRODNIK

„Mały ogrodnik”

W ramach innowacji pedagogicznej zrealizowano projekt edukacyjny: „Mały ogrodnik”, którego celem było rozbudzanie zainteresowania przyrodą i roślinami oraz nawiązanie współpracy przedszkola ze środowiskiem rodzinnym dzieci.

W ramach projektu dzieci przygotowały różne sadzonki mięt i melisy, kwiatów. Następnie dokonano wymiany ziół na inne sadzonki roślin ozdobnych, które wzbogacą nasz letni ogródek.- G. Morąg

 
NIEZAPOMINAJKA

Niezapominajka u „Pszczółek”

Święto Niezapominajki to coroczne Święto Przyrody celebrowane w naszym przedszkolu. Pani Ola promuje działania na rzecz ochrony środowiska, przypomina o pięknie otaczającej nas przyrody. W tym roku przygotowała niespodziankę i obdarowała wszystkie grupy sadzonkami niezapominajek z prośbą o opiekę i pielęgnowanie jej, aż rozkwitnie i będzie nas wszystkich cieszyć.

Naszą niezapominajkę umieściliśmy w kąciku przyrody, aby przypominała nam, jak ważne jest dbanie o przyrodę, dodawała nam energii i każdego dnia wprawiała w dobry nastrój. Specjalnie dla niej przygotowaliśmy miejsce, w którym nie będzie czuła się samotna.- G. Morąg

Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM

Z wizytą w Urzędzie Miejskim

Działania na rzecz środowiska naturalnego są ważnym elementem wychowania młodego pokolenia. Podejmowane inicjatywy są ważne dla każdego z nas, przecież chcemy żyć w czystym i przyjaznym klimacie. „Pszczółki” ze Słonecznej Chatki swą pro-ekologiczną działalnością zainteresowały panią wiceburmistrz Annę Jonczyk Drzymała do której udała się mała delegacja.

Reprezentanci grupy Hania i Olek podczas spotkania chętnie opowiedzieli o swojej pracowitej wiośnie w przedszkolu oraz przygotowały w ramach projektu edukacyjnego „Mały przedsiębiorca” kompozycję mięt.

Pani Burmistrz pochwaliła dzieci za propagowanie szacunku i zamiłowania do natury w najbliższym środowisku jednocześnie zapowiadając rychłą wizytę w naszym przedszkolu.- G. Morąg

GOŚCIE W SŁONECZNEJ CHATCE

Goście w Słonecznej Chatce

W ramach działań innowacji pedagogicznej pt.: „Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza” – elementy hortiterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym (jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć) goście „Słonecznej Chatki” Pan Burmistrz Edward Maniura oraz Pani Wiceburmistrz Anna Jonczyk Drzymała wspólnie z dziećmi przygotowali kompozycje kwiatowe dla Mam z okazji ich święta.

Na koniec swojej wizyty z „Pszczółkami” posadzili sadzonki lawendy w „Lawendowym Kąciku”, który objęli honorowych patronatem. Wspólnie podejmowane działania i piękny przykład dorosłych są szczególną wartością. Tego typy inicjatywy przyczyniają się do realizacji nowych przedsięwzięć wychowawczo – organizacyjnych za co bardzo DZIĘKUJEMY.- G. Morąg

LAWENDOWY KĄCIK

„Lawendowy Kącik”

„Słoneczna Chatka” może pochwalić się powstaniem „Lawendowego Kącika”, który honorowym patronatem objęli Pan Burmistrz Edward Maniura oraz Pani Wiceburmistrz Anna Jonczyk Drzymała. Zaproszeni goście wraz z „Pszczółkami” posadzili przygotowane wcześniej sadzonki.

Wspólnie podejmowanie działania i piękny przykład dorosłych są szczególną wartością. Tego typu inicjatywy przyczyniają się do realizacji nowych przedsięwzięć wychowawczo-organizacyjnych, za co bardzo DZIĘKUJEMY.- G. Morąg

KOLOROWE ZACISZE
„Kolorowe Zacisze”

W ramach zagospodarowania terenu wokół przedszkola wśród zadań innowacji zostało stworzone „Kolorowe Zacisze”. Rośliny odgrywają ważną rolę w życiu człowieka, pozytywnie oddziałują na zdrowie i dobre samopoczucie.

Szczególnie wrażliwe na kontakt z naturą są małe dzieci, dla których obcowanie z przyrodą stanowi podstawę prawidłowego rozwoju psychicznego: usprawnia pamięć, zwiększa poczucie własnej wartości, zmniejsza poziom stresu.

„Kolorowe Zacisze” to bogactwo natury, koloru i zapachu, przyjazne otoczenie dla najmłodszych.- G. Morąg

ROŚLINKI ZA JEDEN UŚMIECH

Roślinki za jeden uśmiech

Ścieżka edukacyjna „Cztery pory roku” to miejsce, w którym dzieci mogą śledzić zmiany zachodzące we wzroście roślin. To doskonałe miejsce do prowadzenia częstych, bezpośrednich obserwacji i badań, to miejsce, w którym praktyka umożliwia dzieciom rozbudzanie ciekawości przyrodniczej oraz nabywanie odpowiednich umiejętności.

Dziecko najlepiej poznaje przyrodę przez działanie, pracę, czy też doświadczenia. Dziecko nie pozna budowy rośliny ani jej rozwoju, jeśli samo nie zasieje, nie pielęgnuje, nie obserwuje.

W związku z realizowaną ostatnio tematyką zajęć dydaktycznych przedstawiciele grupy „Pszczółek” – Hania i Robert pod opieką wychowawczyni – wybrali się na pobliskie targowisko, aby dokupić kilka roślin do przedszkolnych rabatek. Oglądali, wybierali, rozmawiali ze sprzedawcami: dowiadując się, czego potrzebują rośliny, aby rosnąć, jakie są etapy sadzenia roślin, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kolejne czynności wykonywane podczas siania i sadzenia.

Za wszystkie wybrane roślinki i cenne wskazówki dzieci zapłaciły wyjątkowo tylko „jeden uśmiech”. DZIĘKUJEMY!!!- G. Morąg.

BUK ZWYCZAJNY

„Buk zwyczajny”

            Czas mija nieubłaganie, dzieci, które nie tak dawno przekraczały po raz pierwszy progi przedszkola żegnają się już z nami. W imieniu absolwentów  w podziękowaniu za opiekę, serce i trud włożony w edukację podopiecznych „Słonecznej Chatki” na ręce Pani Dyrektor przekazano piękną sadzonkę drzewa (Buk Zwyczajny), które ozdobi przedszkolne podwórko i na długi czas będzie cieszyło przedszkolną społeczność.

            Buk Zwyczajny podarowany przez Rodziców dzieci z grupy  MOTYLKI wpisuje się w działania innowacji pedagogicznej: „Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza” – elementy hortiterapii         w pracy z dzieckiem przedszkolnym (jak dbać o przyrodę i jej nie niszczyć). Za ten piękny przykład i zaangażowanie w rozwijanie wychowania proekologicznego BARDZO DZIĘKUJEMY.- G. Morąg

ZBIERAMY PLONY

„Zbieramy plony”

            Czerwiec to dla „Pszczółek” czas zbiorów. Ścieżka edukacyjna „Cztery pory roku” za opiekę i cierpliwość odwdzięczyła się dorodnymi roślinami: czerwienią się już pierwsze poziomki, zapachem kusi mięta…

            Z zerwanej mięty zrobiliśmy orzeźwiający syrop na upalne dni, którym podzieliliśmy się z całym przedszkolem. Zbiory były tak obfite, że z okazji zbliżającego się Dnia Ojca mogliśmy przygotować miłą niespodziankę dla swoich tatusiów. G. Morąg

INNOWACJA PROGRAMOWO - METODYCZNA
„ ZAWODOWE DROGOWSKAZY
z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów”
Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało."

Janusz Korczak

Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Dzieci z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwłaszcza tych z najbliższego otoczenia. Zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, dziadków, rodzeństwo czy przyjaciół rodziny. Często czynności te wykorzystują podczas zabaw tematycznych, podczas których odtwarzają czynności i zajęcia dorosłych. Pojawiają się zabawy w szkołę, w lekarza, kucharza, policjanta. Dzięki tego typu zabawom dzieci poznają społeczną rzeczywistość, zaczynają lepiej rozumieć sens i istotę wykonywanego przez dorosłego zajęcia, dostrzegają społeczne znaczenie pracy i współzależność pomiędzy zawodami.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów niemałą rolę może spełniać dobrze dobrany film animowany, który jest ważną częścią dzieciństwa. Kreskówki mogą być nośnikiem cennych informacji, w łatwy i przystępny sposób mogą przekazać najmłodszym ważną wiedzę, potrafią inspirować i uczyć.

Pierwszym życzeniom zawodowym dzieci zawsze towarzyszą emocje, zauroczenie, zaciekawienie czy też fascynacja. Obserwacja pracy ludzi w najbliższym środowisku, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, bezpośredni kontakt z zawodem umożliwi dzieciom wniknąć w rzeczywistość zawodową i poznać panujące w niej prawidłowości. Doświadczenie konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci daje im możliwość emocjonalnych przeżyć, zachęca do naśladowania, pomoże rozbudzić różnokierunkowe zainteresowania , zainspiruje do podejmowania różnych form działalności.

Osoby z pasją wykonujące swoje obowiązki zawodowe mogą stanowić dla naszych dzieci rolę modeli, od których będą chciały się uczyć, czy nimi się inspirować. Warto więc dzieciom dostarczać pozytywnych wzorców i dobrych przykładów.

Przedszkole to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi różnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka. Doświadczania konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci przyczyniają się do kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą związanych. To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy, budzą zainteresowanie techniką. Z drugiej strony – uzyskane wiadomości właśnie w pracy podlegają najlepszemu sprawdzeniu i tą drogą zostają utrwalone.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów zostaną wykorzystane możliwości tkwiące w najbliższym środowisku. Sprzyjać temu będą spotkania dzieci z reprezentantami różnych zawodów. Dzieci w ten sposób wzbogacą swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, charakterystyczny ubiór, poszerzą słownictwo o nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Poznają wieloetapowość pracy   i technologię. Dzieci w sposób bezpośredni mają przekazywaną wiedzę obserwując pracę ludzi w najbliższym otoczeniu. Poznają i poszerzają nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Dostrzegą trud i będą szanować pracę ludzi.

Filmy animowane są ważną częścią dzieciństwa. Pamiętamy je nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli i sami mamy dzieci, które dopiero odkrywają świat bajek. Dlatego też mogą odgrywać dużą rolę w kształtowaniu wiedzy dzieci o pracy i zawodach. Historie przedstawione za pomocą filmów czy kreskówek potrafią inspirować i uczyć. W innowacji „Zawodowe drogowskazy” przypomnimy bajki animowane z dzieciństwa rodziców dzieci „Bolek i Lolek”, „ Reksio”, „Miś Uszatek”, „Zaczarowany ołówek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, "Przygody Koziołka Matołka”, „Sąsiedzi” „Krecik” wybierając te odcinki, które pod płaszczykiem sympatycznych postaci przemycają wiele wartościowych informacji o wybranych zawodach. Nie istnieje druga taka rzecz, która byłaby w stanie przemówić do wyobraźni dziecka i pobudzić jego wewnętrzne zaangażowanie jak czyni to bajka. Bohaterowie i wydarzenia występujące w kreskówkach są postaciami fikcyjnymi, a jednocześnie tak bardzo realnymi i bliskimi małemu odbiorcy. Wykorzystując tych bohaterów my dorośli możemy urozmaicić, wzbogacić i pogłębić nasze oddziaływania edukacyjno – wychowawcze. Każdy z nas posiada co najmniej jedną ulubioną bajkę, do której z przyjemnością wraca, która została z nami na długo i nawet po latach wzbudza uśmiech i dobre wspomnienia.

To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy.

W czasie realizacji innowacji dzieci poszerzą świadomość dotyczącą świata zawodów o poznanie nowych metod, tematycznie związanych z wybranym zawodem :

 • fotografmalowanie pachnących obrazów (technika malowania kawą, podobna do malowania brązowymi akwarelami, tylko jest w większym stopniu metodą eksperymentalną, wymagającą kreatywności i inwencji twórczej – kawę można wylać, nakładać jak farby, zdmuchiwać słomką),

 • kucharz carving; sztuka wykonywania niebanalnych ozdób i dekoracji z warzyw i owoców,

 • bibliotekarzkamishibai; teatr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai.

                          ROK SZKOLNY 2018/2019                                 
Gra planszowa „DOBRE I ZŁE MANIERY PRZY STOLE”
Z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów

Bajki „Reksio”, „ Miś Uszatek” „Koziołek Matołek”. Kolorowanki „W kuchni”

Kucharz duży – kucharz mały
Carwing –smacznie, zdrowo, kolorowo

Uczniowie uczący się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. K. Mańki w klasie o kierunku „technik żywienia i usług gastronomicznych” wraz z nauczycielem praktycznej nauki zawodu p. Agnieszką przygotowali dla nas zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem elementów carwingu –sztuki wykonywania niebanalnych ozdób i dekoracji z owoców.

Zaprezentowali nam własne umiejętności, pokazując krok po kroku jak przygotować kraba, żółwia, łabędzia czy prostego motylka z jabłka. Wszystkie zademonstrowane dekoracje, ale przede wszystkim umiejętności starszych kolegów zachwyciły całe przedszkole. Na koniec mogliśmy spróbować własnych sił i pod czujnym okiem gości wyczarowaliśmy winogronowe jeżyki.

Motylki u FOTOGRAFA

Preorientacja zawodowa jest stałą perspektywą wychowania przedszkolnego w „Słonecznej Chatce”. Dzieci z grupy „Motylki” poznają zawody w trakcie zajęć, swobodnych zabaw, oglądają bajki animowane oraz spotykają się z przedstawicielami wybranych zawodów. Obserwując pracę przedstawicieli wybranych zawodów w sposób bezpośredni mają przekazywaną wiedzę, poznają wieloetapowość pracy , technologię, narzędzia i efekty pracy.

         W tym tygodniu „Motylki” poznają zawód FOTOGRAFA.

Na zaproszenie p. Lidii Gil wybrały się do fotostudio „PRINCIPITO” (hiszp. mały książę) – obecnie najstarsze studio fotograficzne w Lublińcu, działające od 2004 r. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści o zawodzie, z zaciekawieniem przyglądały się prezentowanym przez panią Lidię poszczególnym czynnościom wykonywanych zdjęć, do których w rolę modelki z zachwytem wcieliła się Oliwia. Poznały też starsze technologie robienia zdjęć – wywoływanych w ciemni na kliszach – już teraz wypartych przez nowoczesne technologie.

Pani Lidii bardzo dziękujemy za spotkanie, podczas którego w łatwy i przystępny sposób przekazała najmłodszym ważną wiedzę. Osoby z pasją wykonujące swoje obowiązki z pewnością dostarczają dzieciom pozytywnych wzorców i dobrych przykładów, od których będą chciały się uczyć, czy nimi się inspirować.

Joanna Bełkot

Przejdź do treści Przejdź do menu