Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl, tel. 34 351 14 02

Innowacja

                          ROK SZKOLNY 2022/2023                                 

Innowacja pedagogiczna
 „Dobre maniery są kluczem do łatwiejszego życia wśród ludzi”

„Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień”

Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 9A

Autorzy:
Joanna Bełkot
Iwona Drewek
Marta Dziuk – Żyłka
Sylwia Patyna
Anna Mlynek

RODZAJ INNOWACJI: 
innowacja pedagogiczna – programowa
ZAKRES INNOWACJI:
Innowacją zostaną objęte dzieci wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu.
PRZEWIDYWANY CZAS REALIZOWANIA INNOWACJI:
Realizacja zaplanowana jest na okres od lutego 2023 r. do maja 2024 r.
 
WSTĘP
W dzisiejszym zabieganym świecie coraz mniejszą uwagę przywiązuje się do kultury osobistej, stosowania zwrotów grzecznościowych, czy stosownego ubioru zależnego od okazji czy miejsca. Niniejsza innowacja ma na celu przede uświadomienie dzieciom, że człowiek kulturalny potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach, a przy tym obdarza szacunkiem innych.
Dobre wychowanie czy życzliwość, tolerancja i uprzejmość wobec innych powinny być zakorzeniane od najwcześniejszych lat. Wczesne zaznajamianie z dobrymi manierami oraz późniejsze ich utrwalanie sprawią, iż kształtowane umiejętności staną się dla dzieci nawykiem i przyczynią się do dobrego funkcjonowania w przyszłości, bo
dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących sympatię i szacunek.

 Założenia innowacji:
Innowacja zakłada poszerzenie programu nauczania o nowe treści w zakresie edukacji kulturalno-społecznej z uwzględnieniem „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”. Podczas realizacji innowacji
„Fenek dobre maniery ma, bo zasady zachowania zna, czyli zasady zachowania na co dzień”
rozwijać będziemy kompetencje społeczne czyli umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Innowację realizowana będzie w oparciu o cykl książek ,,Przygody Fenka”, scenariusze zajęć inspirowane książeczkami, własne pomysły, a także poprzez wyjścia do różnego rodzaju miejsc publicznych – muzeum, biblioteka, dom kultury.
 
Cele innowacji:
Promowanie zasad zachowania się w życiu codziennym z uwzględnieniem dobrych manier;
Kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;
Poznanie emocji i akceptowalnych sposobów radzenia sobie z nimi;
Budzenie poczucia estetyki;
Kształcenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

Metody i techniki:
pogadanka, opis, pokaz i obserwacja, praca z tekstem, opowiadanie,
nauka wierszyków dotyczących zasad dobrego zachowania,
scenki dramowe, sytuacyjne, zabawy inscenizacyjne,
zajęcia w terenie (na ulicy, w restauracji, muzeum itp.) ,
warsztaty, ćwiczenie w praktycznym działaniu.

Realizacja innowacji:
Wprowadzenie, stosowanie i respektowanie na co dzień wspólnie ustalonych zasad i norm zachowania;
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem książek z serii ,,Przygody Fenka’’, oraz scenariuszy zajęć opartych na książeczkach;
Nauka wierszyków dotyczących dobrych manier;
Okazywanie życzliwości przez dzieci w stosunku do kolegów/koleżanek, nauczycieli i innych  pracowników przedszkola, w różnych sytuacjach przedszkolnych;
Scenki dramowe odnoszące się do różnych sytuacji dnia codziennego (np. ustępowanie miejsca osobom starszym, nakrywanie do stołu);
Wyjścia w miejsca użyteczności publicznej – przestrzeganie ustalonych zasad zachowania się;
Kultura przy stole – właściwe posługiwanie się sztućcami i serwetką, nakrywanie do stołu, sprzątanie po sobie,
Angażowanie dzieci w utrzymywanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu w różnych sytuacjach;
Kultura ubioru – zakładanie ubioru stosownego do sytuacji (m.in. teatrzyk, uroczystość, piknik);
Kultura podziękowań i składania życzeń – wręczanie upominków (dyplomów) z różnych okazji: Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Babci, Dnia Dziadka, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Ojca;
Kultura na co dzień – stosowanie zwrotów grzecznościowych, właściwe zwracanie się do innych ;
Kultura składania życzeń solenizantom oraz wręczanie upominków solenizantom ,
Higiena na co dzień – poznanie zachowań niehigienicznych jak np. dłubanie w nosie.
 
Przewidywane efekty pracy:
Podczas organizowanych sytuacji edukacyjnych oraz zabawy, dziecko pozna zasady kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. Będzie potrafiło . Chcemy, aby dzieci po zrealizowaniu innowacji prezentowały kulturę osobistą w przedszkolu i w życiu codziennym.
Ponadto istotne będzie również kształtowanie poczucia estetyki, dzięki któremu dziecko nie tylko będzie dbać o porządek i czystość w swoim otoczeniu, ale także dbać będzie o schludny wygląd odpowiedni do sytuacji czy nabędzie umiejętność kulturalnego spożywania posiłków, nakrywania do stołu oraz posługiwania się sztućcami.
Ewaluacja
Diagnoza opanowanej wiedzy i umiejętności będzie odbywać się systematycznie poprzez obserwację bieżących zachowań się dzieci w różnych sytuacjach.
Literatura:
Zachowanie w autobusie. Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Muzeum. Miejsca. Przygody Fenka, ,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Biblioteka. Miejsca. Przygody Fenka, ,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Ruch drogowy. Bezpieczeństwo. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016 Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Przepraszam. Zwroty grzecznościowe. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Dziękuję. Zwroty grzecznościowe. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016 Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Proszę. Zwroty grzecznościowe. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016 Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Rozwiązywanie konfliktów. Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Pomoc starszym. . Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Kultura rozmowy . Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik ;
Teatr. Miejsca. Przygody Fenka, Ewa Zontek, rok wydania2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Nie wszystko mogę mieć. Dobre zachowanie II. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Segreguję śmieci. Dbam o środowisko. Przygody Fenka,
Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
Sprzątam po zabawie. Przygody Fenka, ,Ewa Zontek, rok wydania 2016, Wydawnictwo Edukacyjne Sobik;
                          ROK SZKOLNY 2021/2022                                 

INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA

„Przyjaciele Zippiego w Słonecznej Chatce, czyli jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami oraz jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie”

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują okazji do uczenia się jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach i taką możliwość daje realizacja   program „Przyjaciele Zippiego”, który koncentruje się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby w ten sposób zachęcić je do pomagania i wspierania innych. Wzajemna pomoc i szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni oraz współpraca to główne wartości tego programu.
czytaj dalej
Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część pierwsza
Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część druga

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część trzecia

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część czwarta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część piąta

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’ część szósta
INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza”
– elementy hortiterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym
(jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć)

 „Trzeba dzieciom dać serce i uśmiech,  aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

Maria Kownacka

Myślą przewodnią innowacji jest uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania o bezpośredni kontakt dzieci z materiałem roślinnym i skłanianie ich do nauki przez obserwację i spontaniczne badanie najbliższego otoczenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym atmosfera miejsca, w którym przebywają odgrywa bardzo dużą rolę: wpływa na efektywność procesów edukacyjnych, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.

Przeniesienie przedszkola do nowo wybudowanego budynku stworzyło możliwość poszerzenia działalności o nowe formy edukacji i terapii pedagogicznej. Nowe rozwiązania uatrakcyjnią dotychczasowe propozycje zajęć, pozwolą zagospodarować i zaaranżować przestrzeń przedszkola oraz tereny zielone wokół przedszkola tak, aby wykorzystać edukacyjne i terapeutyczne funkcje roślin, a dzieci nauczą postrzegać samych siebie jako część środowiska. Pozwolą rozpoznać i rozwijać pasje i umiejętności uczestników, będą dawać możliwość odpoczynku, relaksu i wyciszenia – szczególnie dzieciom borykającym się     z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Działania te stworzą zaplecze wspierające proces dydaktyczny i realizację planowej pracy wychowawczej.

Prace dobierane będą odpowiednio do wieku i indywidualnych możliwości. Z dużą starannością będą wybierane rośliny, które pojawią się wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Będą to gatunki wymagające regularnych zabiegów, łatwe w uprawie, ale przede wszystkim takie, które będą bezpieczne ( bez kolców, cierni i trującego soku, powodującego oparzenia czy alergię).

Tematykę zajęć wyznaczy naturalny rytm zmian pór roku, począwszy od wiosny dzieci będą współuczestniczyły w przygotowaniu gleby, nasadzeniach roślin w ozdobnym zakątku lub ścieżce edukacyjnej „Cztery pory roku” i będą obserwować rozwój roślin.

Kontakt z naturą pomaga rozwijać pasje i umiejętności, pobudza twórcze myślenie, umożliwia rozwój nowych umiejętności, ale przede wszystkim uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabiera promowanie modelowych rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem umiejętności komunikacji społecznej             i wewnętrznej. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych to duże wyzwanie we współczesnej edukacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych, pozostając w kontakcie           z przyrodą dzieci stają się pełnoprawną, współodpowiedzialną wspólnotą opiekującą się roślinami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności nieświadomie wykonują ćwiczenia jednocześnie ucząc się pracować w grupie – budują wzajemne więzi.

Różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów i zapachów pozwala na odprężenie poprzez doznania sensoryczne, oddziałuje na zmysł wzroku, węchu i dotyku – stwarza sytuacje aby dzieci od najmłodszych lat poznawały wszystko co je otacza.

Gabriela Morąg

                          ROK SZKOLNY 2019/2020                                

WIOSENNE KOMPOZYCJE W SŁOIKU
KOLOROWY KARMNIK
WARSZTATY U BIEDRONEK
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE U PSZCZÓŁEK
PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU
MOTYLKI W OGRODZIE
KOMPOZYCJE KWIATOWE
PSZCZÓŁKI W OGRODZIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – NAJPIĘKNIEJSZE MOMENTY
CZAS PAMIĘCI I ZADUMY
KISZENIE KAPUSTY
A U NAS JUŻ JESIEŃ
ŚWIĘTO DRZEWA
PIERWSZY EKSPERYMENT PSZCZÓŁEK
MOTYLKI NA TROPACH JESIENI
DO GRUPY PSZCZÓŁEK ZAWITAŁA JESIEŃ

                          ROK SZKOLNY 2018/2019                               

PSZCZÓŁKI NA TROPIE WIOSNY
ZAPRASZAMY WIOSNĘ DO PRZEDSZKOLA 
 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
WIOSNA LUBI ZIELONE
TAJEMNICZA ROŚLINA
SADZIMY
MAŁY OGRODNIK
NIEZAPOMINAJKA
Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM
GOŚCIE W SŁONECZNEJ CHATCE
LAWENDOWY KĄCIK
KOLOROWE ZACISZE
ROŚLINKI ZA JEDEN UŚMIECH
BUK ZWYCZAJNY
ZBIERAMY PLONY
INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ ZAWODOWE DROGOWSKAZY
z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów”
Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Dzieci z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwłaszcza tych z najbliższego otoczenia. Zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, dziadków, rodzeństwo czy przyjaciół rodziny. Często czynności te wykorzystują podczas zabaw tematycznych, podczas których odtwarzają czynności i zajęcia dorosłych. Pojawiają się zabawy w szkołę, w lekarza, kucharza, policjanta. Dzięki tego typu zabawom dzieci poznają społeczną rzeczywistość, zaczynają lepiej rozumieć sens i istotę wykonywanego przez dorosłego zajęcia, dostrzegają społeczne znaczenie pracy i współzależność pomiędzy zawodami.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów niemałą rolę może spełniać dobrze dobrany film animowany, który jest ważną częścią dzieciństwa. Kreskówki mogą być nośnikiem cennych informacji, w łatwy i przystępny sposób mogą przekazać najmłodszym ważną wiedzę, potrafią inspirować i uczyć.

Pierwszym życzeniom zawodowym dzieci zawsze towarzyszą emocje, zauroczenie, zaciekawienie czy też fascynacja. Obserwacja pracy ludzi w najbliższym środowisku, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, bezpośredni kontakt z zawodem umożliwi dzieciom wniknąć w rzeczywistość zawodową i poznać panujące w niej prawidłowości. Doświadczenie konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci daje im możliwość emocjonalnych przeżyć, zachęca do naśladowania, pomoże rozbudzić różnokierunkowe zainteresowania , zainspiruje do podejmowania różnych form działalności.

Osoby z pasją wykonujące swoje obowiązki zawodowe mogą stanowić dla naszych dzieci rolę modeli, od których będą chciały się uczyć, czy nimi się inspirować. Warto więc dzieciom dostarczać pozytywnych wzorców i dobrych przykładów.

Przedszkole to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi różnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka. Doświadczania konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci przyczyniają się do kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą związanych. To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy, budzą zainteresowanie techniką. Z drugiej strony – uzyskane wiadomości właśnie w pracy podlegają najlepszemu sprawdzeniu i tą drogą zostają utrwalone.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów zostaną wykorzystane możliwości tkwiące w najbliższym środowisku. Sprzyjać temu będą spotkania dzieci z reprezentantami różnych zawodów. Dzieci w ten sposób wzbogacą swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, charakterystyczny ubiór, poszerzą słownictwo o nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Poznają wieloetapowość pracy   i technologię. Dzieci w sposób bezpośredni mają przekazywaną wiedzę obserwując pracę ludzi w najbliższym otoczeniu. Poznają i poszerzają nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Dostrzegą trud i będą szanować pracę ludzi.

Filmy animowane są ważną częścią dzieciństwa. Pamiętamy je nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli i sami mamy dzieci, które dopiero odkrywają świat bajek. Dlatego też mogą odgrywać dużą rolę w kształtowaniu wiedzy dzieci o pracy i zawodach. Historie przedstawione za pomocą filmów czy kreskówek potrafią inspirować i uczyć. W innowacji „Zawodowe drogowskazy” przypomnimy bajki animowane z dzieciństwa rodziców dzieci „Bolek i Lolek”, „ Reksio”, „Miś Uszatek”, „Zaczarowany ołówek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Sąsiedzi” „Krecik” wybierając te odcinki, które pod płaszczykiem sympatycznych postaci przemycają wiele wartościowych informacji o wybranych zawodach. Nie istnieje druga taka rzecz, która byłaby w stanie przemówić do wyobraźni dziecka i pobudzić jego wewnętrzne zaangażowanie jak czyni to bajka. Bohaterowie i wydarzenia występujące w kreskówkach są postaciami fikcyjnymi, a jednocześnie tak bardzo realnymi i bliskimi małemu odbiorcy. Wykorzystując tych bohaterów my dorośli możemy urozmaicić, wzbogacić i pogłębić nasze oddziaływania edukacyjno – wychowawcze. Każdy z nas posiada co najmniej jedną ulubioną bajkę, do której z przyjemnością wraca, która została z nami na długo i nawet po latach wzbudza uśmiech i dobre wspomnienia.

To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy.

W czasie realizacji innowacji dzieci poszerzą świadomość dotyczącą świata zawodów o poznanie nowych metod, tematycznie związanych z wybranym zawodem :

  • fotografmalowanie pachnących obrazów (technika malowania kawą, podobna do malowania brązowymi akwarelami, tylko jest w większym stopniu metodą eksperymentalną, wymagającą kreatywności i inwencji twórczej – kawę można wylać, nakładać jak farby, zdmuchiwać słomką),

  • kucharz carving; sztuka wykonywania niebanalnych ozdób i dekoracji z warzyw i owoców,

  • bibliotekarzkamishibai; teatr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai.

                          ROK SZKOLNY 2018/2019                                 

Gra planszowa „DOBRE I ZŁE MANIERY PRZY STOLE”
Z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów
Kucharz duży – kucharz mały
Motylki u FOTOGRAFA

Joanna Bełkot

Przejdź do treści Przejdź do menu