Kontakt

Przedszkole Miejskie Nr 2 SŁONECZNA CHATKA ul. Sądowa 9A, 42-700 Lubliniec, e-mail: przedszkole_nr2_w_lublincu@interia.pl, tel. 34 351 14 02

Innowacja

Zajęcia z Zippim u ,,Sówek’’ i ,,Motylków’’

Najstarsze przedszkolaki ze Słonecznej Chatki w minionym miesiącu zrealizowały pierwszą część z innowacji Przyjaciele Zippiego. . Dzieci słuchając opowiadania poznali jego bohaterów: Sandy, Lilę, Tiga, Zippiego. W ciągu czterech spotkań omówiły uczucia jakie mogą nam towarzyszyć w różnych sytuacjach: smutek, radość, złość, zdenerwowanie. Poznały sposoby radzenia sobie z tymi emocjami. Zippi zamieszkał w ich sali.

Joanna Bełkot

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

„Przyjaciele Zippiego w Słonecznej Chatce, czyli jak radzić sobie ze zmianami i wyzwaniami oraz jak rozwiązywać konflikty i dobrze funkcjonować w grupie”

Przedszkole Miejskie nr 2

ul. Sądowa 9A

42- 270 Lubliniec

Autor:

Joanna Bełkot

Dorota Tadeusiak – Śliwa

1.    Rodzaj innowacji : innowacja o charakterze metodyczno-programowym

2.    Adresaci innowacji: dzieci 6 i5-letnie z grup „Sówki” i „Motylki”

3.    Nauczyciele realizujący: Joanna Bełkot i Dorota Tadeusiak – Śliwa

4.    Czas trwania innowacji: 01.10.2021 do 30.04.2022 r.

5.    Opis innowacji:

WSTĘP

Dzieci wchodzą w interakcje z innym: rodzicami, rodzeństwem, nauczycielami, kolegami czy też innymi ludźmi. Interakcje te wpływają na późniejsze funkcjonowanie oraz na to jak szczęśliwe lub nieszczęśliwie będą się czuły. Ważne jest, aby dzieci nauczyć radzenia sobie w trudnych sytuacjach, korzystania z pomocy i wsparcia innych i w ten sposób zbudować podstawę dobrego samopoczucia i dobrostanu dziecka.

Dzieci w wieku przedszkolnym potrzebują okazji do uczenia się jak radzić sobie z emocjami w różnych sytuacjach i taką możliwość daje realizacja   program „Przyjaciele Zippiego”, który koncentruje się na uczeniu dzieci sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach, aby w ten sposób zachęcić je do pomagania i wspierania innych. Wzajemna pomoc i szacunek, wyobrażanie sobie, co czują inni oraz współpraca to główne wartości tego programu.

ZAŁOŻENIA I PRZEBIEG INNOWACJI

Innowacja polega na realizacji programu „Przyjaciele Zippiego”, którego autorem jest Partnership For Children z siedzibą w Wielkiej Brytanii, licencjonowanym dysponentem programu na terenie Polski jest Centrum Pozytywnej Edukacji.

Zgodnie z założeniami programu będą zrealizowane 24 tematy z 6 obszarów:

      I.        Część 1 Uczucia

1.    Uczucie smutku – uczucie radości

2.    Uczucie złości

3.    Uczucie zazdrości

4.    Uczucie zdenerwowania

    II.        Część 2 Komunikacja

1.    Doskonalenie komunikacji

2.    Słuchanie

3.    Kto może nam pomóc?

4.    Zrozumiałe wypowiadanie się

   III.        Część 3 Przyjaźń

1.    Przyjaciele

2.    Radzenie sobie z samotnością i odrzuceniem

3.    Rozwiązywanie konfliktów z przyjaciółmi

4.    Nawiązywanie przyjaźni

  IV.        Część 4 Rozwiązywanie konfliktów

1.    Rozpoznawanie dobrych rozwiązań

2.    Radzenie sobie z krzywdzeniem

3.    Rozwiązywanie problemów

4.    Pomaganie innym w rozwiązywaniu konfliktów

   V.        Część 5 Radzenie sobie ze zmianami i stratami

1.    Zmiana i strata jest częścią życia

2.    Radzenie sobie po śmierci kogoś bliskiego

3.    Wizyta na cmentarzu

4.    Czego możemy nauczyć się w sytuacji zmiany i straty?

  VI.        Część 6 Radzimy sobie z trudnościami

1.    Różne sposoby radzenia sobie z trudnościami

2.    Pomagamy innym

3.    Odnajdowanie się w nowych sytuacjach

4.    Wspólne świętowanie.

Każda część programu zawiera odrębne opowiadanie. Opowiadania prezentują bohaterów

w różnych, dobrze znanych dzieciom sytuacjach, takich jak: przyjaźnienie się, zdobywanie

 i tracenie przyjaciół, prześladowanie, poczucie odrzucenia, radzenie sobie ze zmianą i stratą.  Opowiadania są zilustrowane przy pomocy zestawu barwnych obrazków a realizację części uzupełniają zadania takie jak rysowanie, odgrywanie ról i inne zabawy. Realizacja tego programu wyposaży dzieci w umiejętności takie jak:

·         Jak określać własne uczucia i jak o nich rozmawiać?

·         Jak mówić to, co chce się powiedzieć?

·         Jak słuchać uważnie?

·         Jak prosić o pomoc?

·         Jak nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie?

·         Jak radzić sobie z samotnością i odrzuceniem?

·         Jak mówić przepraszam?

·         Jak radzić sobie z prześladowaniem?

·         Jak rozwiązywać konflikty?

·         Jak radzić sobie ze zmianą i stratą, miedzy innymi ze śmiercią?

·         Jak adaptować się do nowych sytuacji?

·         Jak pomagać innym?

Zajęcia będą prowadzone raz w tygodniu w formie zajęć dodatkowych i trwać będą około 45 min. Po każdym zajęciu rodzice będą mogli skorzystać z  propozycji  ćwiczeń  do wykorzystaniu w domu. Natomiast po czwartym zajęciu każdej części dzieci dostaną do wykonania ćwiczenie w domu, w celu utrwalenia rozwijanej umiejętności i zastosowanie jej   w  praktyce poza przedszkolem.

6.    Nowatorstwo innowacji:

Założenia programu „Przyjaciele Zippiego” zachęcają dzieci do zastanowienia się nad sytuacją 

i wymyślania własnych rozwiązań, szukania strategii, które nie tylko pomagają im samym, ale również uwzględniają dobro innych. Program koncentruje się na silnych aspektach budujących silną osobowość, takich jak: mocne strony, zdolności, pozytywne emocje i korzystanie ze wsparcia. 

7.     OCZEKIWANE EFEKTY:

1.    Dzieci poznają sposoby radzenia sobie z trudnościami oraz będą próbować wykorzystać je w codziennym życiu;

2.    Poznają uczucia i emocje oraz ich rolę w życiu;

3.    Nauczą się rozwiązywać konflikty;

4.    Dowiedzą się jak radzić sobie  z odrzuceniem i samotnością;

5.    Będą nawiązywać i utrzymywać przyjaźnie;

6.    Rodzice zdobędą wiedzę na temat problemów z jakimi borykają się dzieci oraz poznają  sposoby rozwiązywania ich w środowisku rodzinnym.

7.    Nauczyciele podniosą swoje kompetencje, wzbogacą  metody i sposoby oddziaływań w sytuacjach konfliktowych.

8.    WARUNKI ORGANIZACYJNE:

1.    Innowacja będzie prowadzona jako zajęcia dodatkowe dla całej grupy „Sówki” i „Motylki”;

2.    Zajęcia będą prowadzone w sali zajęć raz w tygodniu w godzinach popołudniowych;

3.    Będą przeprowadzone 24 zajęcia, których czas to około 45 min;

4.    Podczas zajęć będzie realizowany program „Przyjaciele Zippiego”

5.    W realizacji innowacji wykorzystane będą materiały ze szkolenia „Przyjaciele Zippiego” jak również inne pomoce wykonane przez nauczycielki;

6.    Tematyka danego tygodnia będzie na gazetce w korytarzu przedszkola jak  również będzie udostępniona przez aplikację Classdojo

7.    Na stronie internetowej przedszkola i w aplikacji Classdojo umieszczony będzie link do materiałów dodatkowych do wykorzystania w domu;

8.    Po zakończeniu każdej części programu dzieci wykonają ćwiczenie domowe

9.    EWALUACJA

Informację o efektach wprowadzonego programu, tj. o zdobytych przez dzieci umiejętności i ich stosowaniu w codziennych sytuacjach dostarczy:

1.    Obserwacja dzieci w interakcjach społecznych;

2.    Ankieta dla Rodziców;

3.    Rozmowy z dziećmi

4.    Rozmowy z Rodzicami

5.    Analiza prac i ćwiczeń domowych.

Szczegółowa analiza ankiety, rozmów i obserwacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów.

Wszystkie wyniki i uwagi zostaną umieszczone w sprawozdaniu i przekazane dyrektorowi.

Literatura i pomoce:

1.    Program i materiały szkoleniowe „Przyjaciele Zippiego”;

2.    Materiały dodatkowe  do realizacji na stronie internetowej: www.pozytywnaedukacja.pl

Podstawa prawna:

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) – art. 1 pkt 18, art. 55 ust. 1 pkt 4, art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 86 ust. 1.

INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ Nauczyć dzieci kochać wszystko co je otacza”
– elementy hortiterapii w pracy z dzieckiem przedszkolnym
(jak czerpać z przyrody i jej nie niszczyć)

 „Trzeba dzieciom dać serce i uśmiech,  aby uczyły się kochać ludzi i wszystko co je otacza”

Maria Kownacka

Myślą przewodnią innowacji jest uzupełnienie tradycyjnych metod nauczania o bezpośredni kontakt dzieci z materiałem roślinnym i skłanianie ich do nauki przez obserwację i spontaniczne badanie najbliższego otoczenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym atmosfera miejsca, w którym przebywają odgrywa bardzo dużą rolę: wpływa na efektywność procesów edukacyjnych, odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak i na świeżym powietrzu.

Przeniesienie przedszkola do nowo wybudowanego budynku stworzyło możliwość poszerzenia działalności o nowe formy edukacji i terapii pedagogicznej. Nowe rozwiązania uatrakcyjnią dotychczasowe propozycje zajęć, pozwolą zagospodarować i zaaranżować przestrzeń przedszkola oraz tereny zielone wokół przedszkola tak, aby wykorzystać edukacyjne i terapeutyczne funkcje roślin, a dzieci nauczą postrzegać samych siebie jako część środowiska. Pozwolą rozpoznać i rozwijać pasje i umiejętności uczestników, będą dawać możliwość odpoczynku, relaksu i wyciszenia – szczególnie dzieciom borykającym się     z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi. Działania te stworzą zaplecze wspierające proces dydaktyczny i realizację planowej pracy wychowawczej.

Prace dobierane będą odpowiednio do wieku i indywidualnych możliwości. Z dużą starannością będą wybierane rośliny, które pojawią się wewnątrz i na zewnątrz przedszkola. Będą to gatunki wymagające regularnych zabiegów, łatwe w uprawie, ale przede wszystkim takie, które będą bezpieczne ( bez kolców, cierni i trującego soku, powodującego oparzenia czy alergię).

Tematykę zajęć wyznaczy naturalny rytm zmian pór roku, począwszy od wiosny dzieci będą współuczestniczyły w przygotowaniu gleby, nasadzeniach roślin w ozdobnym zakątku lub ścieżce edukacyjnej „Cztery pory roku” i będą obserwować rozwój roślin.

Kontakt z naturą pomaga rozwijać pasje i umiejętności, pobudza twórcze myślenie, umożliwia rozwój nowych umiejętności, ale przede wszystkim uspokaja i wycisza – daje nowe pokłady energii. W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacji coraz większego znaczenia nabiera promowanie modelowych rozwiązań na rzecz wspierania dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem umiejętności komunikacji społecznej             i wewnętrznej. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji społecznych to duże wyzwanie we współczesnej edukacji. Uczestnicząc w pracach ogrodowych, pozostając w kontakcie           z przyrodą dzieci stają się pełnoprawną, współodpowiedzialną wspólnotą opiekującą się roślinami. Poprzez różnorodność wykonywanych czynności nieświadomie wykonują ćwiczenia jednocześnie ucząc się pracować w grupie – budują wzajemne więzi.

Różnorodność roślin, bogactwo kolorów, kształtów i zapachów pozwala na odprężenie poprzez doznania sensoryczne, oddziałuje na zmysł wzroku, węchu i dotyku – stwarza sytuacje aby dzieci od najmłodszych lat poznawały wszystko co je otacza.

Gabriela Morąg

                          ROK SZKOLNY 2019/2020                                

WIOSENNE KOMPOZYCJE W SŁOIKU
KOLOROWY KARMNIK
WARSZTATY U BIEDRONEK
WARSZTATY ŚWIĄTECZNE U PSZCZÓŁEK
PRZYGOTOWANIA DO KIERMASZU
MOTYLKI W OGRODZIE
KOMPOZYCJE KWIATOWE
PSZCZÓŁKI W OGRODZIE

INNOWACJA PEDAGOGICZNA – NAJPIĘKNIEJSZE MOMENTY
CZAS PAMIĘCI I ZADUMY
KISZENIE KAPUSTY
A U NAS JUŻ JESIEŃ
ŚWIĘTO DRZEWA
PIERWSZY EKSPERYMENT PSZCZÓŁEK
MOTYLKI NA TROPACH JESIENI
DO GRUPY PSZCZÓŁEK ZAWITAŁA JESIEŃ

                          ROK SZKOLNY 2018/2019                               

PSZCZÓŁKI NA TROPIE WIOSNY
ZAPRASZAMY WIOSNĘ DO PRZEDSZKOLA 
 ŚCIEŻKA EDUKACYJNA
WIOSNA LUBI ZIELONE
TAJEMNICZA ROŚLINA
SADZIMY
MAŁY OGRODNIK
NIEZAPOMINAJKA
Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM
GOŚCIE W SŁONECZNEJ CHATCE
LAWENDOWY KĄCIK
KOLOROWE ZACISZE
ROŚLINKI ZA JEDEN UŚMIECH
BUK ZWYCZAJNY
ZBIERAMY PLONY
INNOWACJA PROGRAMOWO – METODYCZNA
„ ZAWODOWE DROGOWSKAZY
z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów”
Nie zmuszajmy dziecka do aktywności, lecz wyzwalajmy aktywność.
Nie każmy myśleć, lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać i powoli rozwijać jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”

Janusz Korczak

Okres przedszkolny dziecka, to czas wzmożonego zaciekawienia otaczającą rzeczywistością.

Dzieci z dużym zaciekawieniem i zainteresowaniem obserwują pracę ludzi dorosłych, zwłaszcza tych z najbliższego otoczenia. Zwracają uwagę na czynności robocze wykonywane przez rodziców, dziadków, rodzeństwo czy przyjaciół rodziny. Często czynności te wykorzystują podczas zabaw tematycznych, podczas których odtwarzają czynności i zajęcia dorosłych. Pojawiają się zabawy w szkołę, w lekarza, kucharza, policjanta. Dzięki tego typu zabawom dzieci poznają społeczną rzeczywistość, zaczynają lepiej rozumieć sens i istotę wykonywanego przez dorosłego zajęcia, dostrzegają społeczne znaczenie pracy i współzależność pomiędzy zawodami.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów niemałą rolę może spełniać dobrze dobrany film animowany, który jest ważną częścią dzieciństwa. Kreskówki mogą być nośnikiem cennych informacji, w łatwy i przystępny sposób mogą przekazać najmłodszym ważną wiedzę, potrafią inspirować i uczyć.

Pierwszym życzeniom zawodowym dzieci zawsze towarzyszą emocje, zauroczenie, zaciekawienie czy też fascynacja. Obserwacja pracy ludzi w najbliższym środowisku, spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów, bezpośredni kontakt z zawodem umożliwi dzieciom wniknąć w rzeczywistość zawodową i poznać panujące w niej prawidłowości. Doświadczenie konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci daje im możliwość emocjonalnych przeżyć, zachęca do naśladowania, pomoże rozbudzić różnokierunkowe zainteresowania , zainspiruje do podejmowania różnych form działalności.

Osoby z pasją wykonujące swoje obowiązki zawodowe mogą stanowić dla naszych dzieci rolę modeli, od których będą chciały się uczyć, czy nimi się inspirować. Warto więc dzieciom dostarczać pozytywnych wzorców i dobrych przykładów.

Przedszkole to nie tylko miejsce, w którym zaznajamia się dzieci z pracą ludzi różnych zawodów i wytworami ich pracy, ale także organizowanie własnej pracy dziecka. Doświadczania konkretnych obowiązków, pracy w różnej postaci przyczyniają się do kształtowania u dzieci określonych warunków, umiejętności i postaw z pracą związanych. To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, związki pomiędzy poszczególnymi zjawiskami, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy, budzą zainteresowanie techniką. Z drugiej strony – uzyskane wiadomości właśnie w pracy podlegają najlepszemu sprawdzeniu i tą drogą zostają utrwalone.

W poznaniu ludzkiej pracy i ludzi różnych zawodów zostaną wykorzystane możliwości tkwiące w najbliższym środowisku. Sprzyjać temu będą spotkania dzieci z reprezentantami różnych zawodów. Dzieci w ten sposób wzbogacą swoją wiedzę na temat zawodów, poznają efekty pracy, narzędzia, charakterystyczny ubiór, poszerzą słownictwo o nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Poznają wieloetapowość pracy   i technologię. Dzieci w sposób bezpośredni mają przekazywaną wiedzę obserwując pracę ludzi w najbliższym otoczeniu. Poznają i poszerzają nazwy czynności wykonywanych przez przedstawicieli wybranych zawodów. Dostrzegą trud i będą szanować pracę ludzi.

Filmy animowane są ważną częścią dzieciństwa. Pamiętamy je nawet wtedy, kiedy jesteśmy dorośli i sami mamy dzieci, które dopiero odkrywają świat bajek. Dlatego też mogą odgrywać dużą rolę w kształtowaniu wiedzy dzieci o pracy i zawodach. Historie przedstawione za pomocą filmów czy kreskówek potrafią inspirować i uczyć. W innowacji „Zawodowe drogowskazy” przypomnimy bajki animowane z dzieciństwa rodziców dzieci „Bolek i Lolek”, „ Reksio”, „Miś Uszatek”, „Zaczarowany ołówek”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Przygody Koziołka Matołka”, „Sąsiedzi” „Krecik” wybierając te odcinki, które pod płaszczykiem sympatycznych postaci przemycają wiele wartościowych informacji o wybranych zawodach. Nie istnieje druga taka rzecz, która byłaby w stanie przemówić do wyobraźni dziecka i pobudzić jego wewnętrzne zaangażowanie jak czyni to bajka. Bohaterowie i wydarzenia występujące w kreskówkach są postaciami fikcyjnymi, a jednocześnie tak bardzo realnymi i bliskimi małemu odbiorcy. Wykorzystując tych bohaterów my dorośli możemy urozmaicić, wzbogacić i pogłębić nasze oddziaływania edukacyjno – wychowawcze. Każdy z nas posiada co najmniej jedną ulubioną bajkę, do której z przyjemnością wraca, która została z nami na długo i nawet po latach wzbudza uśmiech i dobre wspomnienia.

To poprzez działanie dziecko poznaje właściwości różnych przedmiotów, gromadzi doświadczenia potrzebne do późniejszych uogólnień. Konkretne zadania, jakie w toku pracy ma rozwiązać, pobudzają je do szukania informacji, do wzbogacania własnej wiedzy.

W czasie realizacji innowacji dzieci poszerzą świadomość dotyczącą świata zawodów o poznanie nowych metod, tematycznie związanych z wybranym zawodem :

  • fotografmalowanie pachnących obrazów (technika malowania kawą, podobna do malowania brązowymi akwarelami, tylko jest w większym stopniu metodą eksperymentalną, wymagającą kreatywności i inwencji twórczej – kawę można wylać, nakładać jak farby, zdmuchiwać słomką),

  • kucharz carving; sztuka wykonywania niebanalnych ozdób i dekoracji z warzyw i owoców,

  • bibliotekarzkamishibai; teatr ilustracji, teatr obrazkowy, dosłownie: papierowy teatr. Jest to tradycyjna japońska sztuka opowiadania historii za pomocą ilustracji wykonanych na kartonowych planszach, wsuwanych do małej, płaskiej, drewnianej, otwartej częściowo skrzynki, pełniącej rolę sceny/ekranu o nazwie butai.

                          ROK SZKOLNY 2018/2019                                 

Gra planszowa „DOBRE I ZŁE MANIERY PRZY STOLE”
Z przyjaciółmi rodziców poznajemy świat zawodów
Kucharz duży – kucharz mały
Motylki u FOTOGRAFA

Przejdź do treści Przejdź do menu