Monitoring

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

  • administratorem systemu monitoringu jest Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 9A.
  • wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod nr telefonu 34- 351-37-94 oraz adresem email: iod@cuw.lubliniec.pl
  • monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie monitorowanym;
  • podstawą przetwarzania jest art. 108a Ustawy z 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2018.996);
  • zapisy z monitoringu przechowywane będą do nadpisania, jednak nie dłużej niż 3 miesiące od dnia nagrania;
  • osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do nagań w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących, prawo do anonimizacji jej wizerunku na zarejestrowanych obrazach;
  • odbiorcami danych osobowych mogą być organy publiczne, służby porządkowe na podstawie obowiązujących je zasad pozyskiwania danych oraz osoby, które wykażą potrzebę  uzyskania dostępu do nagrań np. osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez kamery monitoringu;
  • osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2;

 

 

Przejdź do treści Przejdź do menu