RODO

Klauzula informacyjna dla rodziców wychowanka

Drogi Rodzicu,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców jest Przedszkole Miejskie nr 2 z siedzibą w Lublińcu, przy ul. Sądowa 9A.
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować, w sprawach ochrony danych, pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod numerem telefonu 34 351 37 94
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. realizacji obowiązków prawnych związanych z procesem dydaktycznym, działalnością wychowawczą i opiekuńczą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 2. promocji działalności przedszkola oraz osiągnieć i umiejętności dziecka na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny)
 • Odbiorcami danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa w tym Urząd Miejski w Lublińcu, Kuratorium Oświaty, oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Posiadasz prawo: do dostępu do treści danych osobowych, żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, żądania usunięcia danych, gdy nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub gdy są przetwarzane niezgodnie z prawem, do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych.
 • Masz prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich i Twojego dziecka danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a) i c) jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 • Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Ja, niżej podpisany(a),……………………………………………………………………………………………., wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka ………………………………………………………………….. w zakresie imienia i nazwiska, które będą umieszczone na karcie zbliżeniowej stanowiącej część systemu ewidencjonującego czas pobytu dziecka w przedszkolu. Karta pozostaje na terenie przedszkola i jest dostępna na tablicy w holu głównym. 

INFORMACJA

 Stosując się do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż przysługują Pani/Panu niżej określone prawa:

 • Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 2 z siedzibą przy Sądowa 9A w Lublińcu (42-700),
 • W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw Twoich i Twojego dziecka w zakresie ochrony danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@cuw.lubliniec.pl lub numerem telefonu 34 351 37 94,
 • Dane nie będą udostępnione innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną i informatyczną Przedszkola.
 • W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem,
 • Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 w celu ewidencji czasu pobytu dziecka
  w przedszkolu,
 • dane osobowe będą przetwarzane do czasu ukończenia przedszkola
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu odpowiedzialnego za kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w warszawie przy ul. Stawki 2

…..………………………………………..

(podpis rodzica/ opiekuna prawnego, data) 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że upoważniam do odbioru mojego dziecka ……………………………………………..………                              uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu następującą osobę: …………………………………………seria i nr dowodu osobistego …………….………………………………………..

                                                                                             ……………………………………..………………………………

                                                                                                            (podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osoby upoważnionej do odbioru dziecka

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu, ul. Sądowa 9A.
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych – Pana Adama Adamczyka, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony danych pisząc na adres email iod@cuw.lubliniec.pl lub pod numerem telefonu 34 351 37 94.
 • Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, seria i numer dowodu osobistego) będą przetwarzane w związku realizacją procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Lublińcu zgodnie z zapisami Statutu Przedszkola Miejskiego nr 2.
 • Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe uzyskaliśmy od rodzica/ opiekuna prawnego dziecka.
 • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, wynikający z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne by mogli Państwo odebrać dziecko.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  w tym również w formie profilowania.

……………………..……………………

(podpis osoby upoważnionej)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2

 

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka…………………………………………………., przez Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu.

 1. a) publikowanie danych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) na wystawie prac eksponowanych na: stronie internetowej przedszkola, tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, kronice, prasie, broszurach w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole oraz promocją osiągnięć dzieci.

c TAK   c NIE

 1. b) publikowanie wizerunku mojego dziecka, w postaci zdjęć, w prasie, na tablicach ściennych, materiałach promocyjnych, kronice oraz broszurach, wystawach prac w związku z prezentacją wydarzeń, konkursów, wycieczek i projektów realizowanych przez przedszkole oraz promocją osiągnięć dzieci.

c TAK   c NIE

Zostałem/am poinformowany/a, że wyrażenie zgody na przetwarzanie w/w danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo do jej wycofania w dowolnym momencie.

………….…………………………………

( data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

……………………………..…………………

( data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego )

Przejdź do treści Przejdź do menu