Deklaracja Dostępności

Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://2.przedszkolalubliniec.pl/

Data publikacji strony internetowej: 30.09.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dodatkowe elementy ułatwiające dostępność:

 • Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak: NVDA.
 • W sekcji nagłówka znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie dogodnego kontrastu, kontrast tekstu dostosowany w stosunku do tła oraz wielkości czcionki.
 • Strona zawiera odnośnik „Przejdź do treści” pozwalający na przechodzenie do treści strony pomijając bloki nawigacyjne i narzędzia dostępności.
 • Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.05.10.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pani Anna Wachowska, e-mail: 2@przedszkolalubliniec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 351 14 02. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przedszkole Miejskie nr 2 w Lublińcu zlokalizowane jest w budynku przy ul. Sądowej 9A

 • Przedszkole zajmuje cały parter budynku piętrowego, w którym jest winda dostosowana do osób niepełnosprawnych
 • Wejścia do budynku przedszkola:
  • 1 główne wejście od ul. Sądowej, z podjazdem dla wózków / wyjście ewakuacyjne
  • 2 wejścia z boku przedszkola / wyjścia ewakuacyjne
  • 5 wyjść ewakuacyjnych na teren tylnego placu przedszkola bezpośrednio z każdej sali zajęć

 • W holu budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby słabowidzące.
 • Budynek nie posiada oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych.
 • W budynku brak jest pętli indukcyjnych.
 • Do budynku za zgodą dyrektora można  wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem (pomieszczenia administracyjne, hol, w uzasadnionych przypadkach sale zajęć)
 • Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • Brak ułatwień dla osób niewidomych.
 • Miejsca parkingowe znajdują się na ogólnodostępnym parkingu przy ulicy Sądowej
 • Teren przedszkola jest ogrodzony,
 • Od bramy głównej, wokół placu zabaw znajduje się droga p- poż
 • Możliwość wjazdu na teren przedszkola tylko za zgodą dyrektora

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Przejdź do treści Przejdź do menu