Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 W LUBLIŃCU
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

INFORMACJA
DLA RODZICÓW DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

Na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek ( Dz. U. z 2017r. poz. 610)

Urząd Miejski informuje, że od 12 marca 2019r. rozpocznie się nabór dzieci do przedszkoli miejskich, na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona dla wszystkich dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Lubliniec w wieku 3, 4, 5 i 6 lat (dzieci 6-letnie obowiązane są do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego) czyli urodzone w latach 2013-2016.

 

Nabór organizowany jest do następujących przedszkoli:

 

1. Przedszkole Miejskie Nr 1                         ul. Słoneczna 13                     tel. 34 351 14 01

2. Przedszkole Miejskie Nr 2                         ul. Sądowa 9A                        tel. 34 351 14 02

3. Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 3    ul. Wojska Polskiego 6           tel. 34 351 14 03

4. Przedszkole Miejskie Nr 4                         ul. Wawrzyńca Hajdy 20       tel. 34 351 14 04

5. Przedszkole Miejskie Nr 6                         ul. Droniowicka 27                tel. 34 351 14 06

6. Przedszkole Miejskie Nr 7                         ul. Powstańców Śl. 6             tel. 34 351 14 07

7. Przedszkole Miejskie nr 8                          ul. Uchodźców 34                  tel. 34 351 14 08

Dodatkowe informacje o przedszkolach miejskich dostępne są na stronie www.przedszkolalubliniec.pl

 

Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
1.Dzieci kontynuujące edukację w dotychczasowym przedszkolu:
Rodzicom dzieci uczęszczającym w bieżącym roku szkolnym do przedszkoli miejskich przypominamy,iż w terminie od 05.03 do 11.03.2019 r.należy w swoim przedszkolu złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.
2.Dzieci zmieniające przedszkole:
• Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego, niż to, do którego dotychczas uczęszczało, muszą złożyć deklarację o rezygnacji z kontynuowania wychowania przedszkolnego w dotychczasowym przedszkolu.
• Rodzice muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.
• W przypadku nieprzyjęcia dziecka do nowego przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.
3.Dzieci zapisywane do przedszkola po raz pierwszy:
• Nabór odbędzie się z zastosowaniem systemu elektronicznego dostępnego na stronie
www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl
• Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. Termin składania wniosków wyznacza się od 12.03.2019r. do 26.03.2019r.
• O przyjęciu dziecka do przedszkola nie będzie decydowała kolejność składania wniosków –wszystkie wnioski złożone w terminie będą traktowane jednakowo.
• Rodzice będą mogli ubiegać się o miejsce dla swojego dziecka w maksymalnie trzech przedszkolach. We wniosku o przyjęcie rodzice wskazują wybrane przedszkole według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku nazywana jest przedszkolem pierwszego wyboru.
• Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu:
▪wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka,
▪drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go w przedszkolu pierwszego wyboru.
•Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
▪pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu lub ze strony www.lubliniec.przedszkola.vnabor.pl
▪wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu pierwszego wyboru,
▪informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor przedszkola lub upoważniony pracownik przedszkola.
 • Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów, znajdujące się w tabeli poniżej.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe).
 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
– żądać od rodziców przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
– zwrócić się do burmistrza o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:
– w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe,
– w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale nr 327/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 26 stycznia 2017r., znajdujące się w
tabeli poniżej.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. Przyjęcie dziecka do przedszkola:
 • Aby dziecko zostało przyjęte rodzice składają, w przedszkolu do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument „Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola.” Niezłożenie dokumentu w określonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.
 • Przydział dzieci do właściwych oddziałów nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja oddziałów przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukacjęprzedszkolną i przyjętych w rekrutacji.
 • Liczba przyjętych dzieci nie może być większa niż liczba miejsc wynikających z warunków lokalowych
5. Dzieci nieprzyjęte do przedszkola:
 • Rodzic dziecka, które nie zostało przyjęte, może wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przeds zkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 • Następnie Rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
6.Gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku 3-6 lat zamieszkałym na terenie Miasta Lublińca, wyłącznie zgłoszonym podczas rekrutacji do wybranego publicznego przedszkola. Jeżeli liczba dzieci biorących udział w rekrutacji przewyższa liczbę miejsc organizacyjnych w preferowanym przedszkolu publicznym, burmistrz jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole lub przedszkole niepubliczne, które może przyjąć dziecko.
7. Dzieci biorące udział w rekrutacji na rok szkolny 2019/2020 rozpoczynają wychowanie
przedszkolne od 01.09.2019r.
8. Od 01.09.2019r. decyzje o przyjęciu dzieci na wolne miejsca podejmować będą dyrektorzy
przedszkoli. O przyjęciu dziecka decydować będzie kolejność zgłoszeń do danej grupy
wiekowej.
9. Przez rodziców rozumie się również opiekunów prawnych i rodziców zastępczych.
 • Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia – do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
 • Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia- do 5 dni od daty założenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia-  do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia
 • Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia- do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Kryteria ustawowe brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Rodzaje odpowiedzi

Liczba punktów

Kryteria podstawowe (ustawowe)

1.

Wielodzietność rodziny kandydata (3 i więcej dzieci) oświadczenie do Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

2.

Niepełnosprawność kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata.
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi      0 pkt

3.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 i 1948 z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

4.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz.
2046 i 1948 z późn. zm.).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
rodzica kandydata
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą
dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz.697).
Oryginał, notarialnie poświadczona kopia albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata
Tak 100 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

Kryteria dodatkowe brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Kryteria dodatkowe

1.

Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata (w tym rodzic samotnie wychowujący lub  prawny opiekun samotnie wychowujący), którzy pracują/studiują/uczą się w trybie stacjonarnym. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 32 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

2.

Rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację przedszkolną w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja w przedszkolu pierwszego wyboru dla którego organem prowadzącym jest Gmina Lubliniec. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 16 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

3.

Rodzeństwo kandydata aplikujące w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja do tego samego przedszkola. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 8 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

4.

Rodzina kandydata będąca pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, za wyjątkiem świadczeń jednorazowych. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 4 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

5.

Rodzina kandydata objęta nadzorem kuratorskim. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 2 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

6.

Korzystanie przez kandydata ze zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem do lat 3 zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz.1457) w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który prowadzona jest rekrutacja. oświadczenie na Wniosku o przyjęcie do przedszkola Tak 1 pkt
Nie 0 pkt
Odmawiam odpowiedzi 0 pkt

 

W naszym przedszkolu nad opieką, wychowaniem i edukacją czuwa doświadczona, wysoko wykwalifikowana, życzliwa i oddana pracy z dzieckiem Kadra pedagogiczna, wspierana przez miły Personel pomocniczy. U nas dzieci zjedzą dobre, urozmaicone, bogate w witaminy posiłki przygotowywane profesjonalnie w przedszkolnej kuchni.

W „Słonecznej Chatce” dzieci:

  uczą się w trakcie zabaw i ćwiczeń,

  nawet najmłodsze 2,5 latki znajdą u nas wesołą zabawę

  doskonalą i nabywają nowe sprawności i umiejętności,

  nabierają doświadczenia w zakresie samoobsługi,

  uczą się odpowiedzialności i konsekwencji w kontaktach z rówieśnikami i dorosłymi

  wspierają się wzajemnie, pokonują trudności, nie poddają się w codziennych zadaniach

  uzyskują szereg sukcesów w wielu dziedzinach – tych małych w grupie i tych spektakularnych w konkursach o różnej randze.

  stają się śmiałe, otwarte, potrafią pytać i szukać odpowiedzi na różne pytania.

Wasze Dzieci powierzone naszej opiece traktujemy jak własne pociechy, rozmawiamy o ich potrzebach, możliwościach, znajdujemy wspólne pole do działania dla dobra najmłodszych Obywateli naszego miasta.
                                                                                     Zaufajcie nam